Blog

Blog/

Byggnadsnämnden 23 juni 2016

Den här månaden hade  vi kanske lite färre ärenden som kan intressera allmänheten och dessutom beslutade vi om återremiss på ett par planärenden så dom avgörs inte innan i augusti. Ett detaljplaneärende som nu äntligen fått ett avslut är planen för ny brandstation i Tvååker på fastigheten Tvååker 12:66. Den är nu efter sju sorger och åtta bedrövelser antagen.En del av fördröjningen har handlat om att vi också skulle lösa frågan om en dagvattendamm för det tidigare planlagda området Stenen på andra sidan vägen. Det i Hn flitigt omskrivna planbeskedet för Spiggen 16 blev tyvärr avslaget av en majoritet bestående av [...]

By |2016-06-23T18:23:53+00:00juni 23rd, 2016|Byggnadsnämnden|1 Comment

Byggnadsnämnden 26 maj 2016

På dagens sammanträde hade vi ovanligt många detaljplaneärenden och det är ju positivt därför att det betyder att många tänker att bygga i Varberg vilket i högsta grad behövs: Bland annat kunde vi nu anta detaljplanen för Falkenbäck 25,  dvs den nuvarande parkeringen mellan Ö:a Vallgatan och Sveagatan. Här ska byggas c:a 85 nya lägenheter och samtidigt p-garage i källaren både för de boende och för den allmänna parkering som finns i kvarteret idag. Detta innebär också att byggnationen av några nya välbehövliga lägenheter i Kungsäter kan komma igång eftersom detta är det första exemplet på s.k. dubbel markanvisning som vi i [...]

By |2016-05-26T16:47:17+00:00maj 26th, 2016|Byggnadsnämnden|1 Comment

Byggnadsnämnden 28 april 2016

Den här månaden hade vi ovanligt många ärenden (95 st) men samtidigt lite färre ärenden än normalt av allmänt intresse men några finns alltid: Vi yttrade oss bl a över förslaget till järnvägsplan där sedan kommunstyrelsen ställer samman ett yttrande för hela kommunen. Observera att detta är trafikverkets plan för själva järnvägsbygget. Samtidigt gör vi i Byggnadsnämnden själva detaljplaner för området runt i kring spåret. En ny detaljplan för Krukmakaren 13 i korsningen mellan Malmgatan (förlängningen söderut av Ö:a Vallgatan) och Fredsgatan går ut på samråd. Här är det tänkt att Etikhus ska bygga c:a 30 nya lägenheter i två huskroppar [...]

By |2016-04-28T16:27:35+00:00april 28th, 2016|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 31 mars 2016

Även den här gången hade vi några ärenden som kan intressera en större allmänhet: Vi inledde sammanträdet med en rejäl genomgång av de s.k. Stadsutvecklingsprojekten dvs Tunneln, Hamnflytten och Västerportsområdet av de tre projektledarna. I dagsläget är det bara tunneln som är Byggnadsnämndens område men vi berörs självfallet i hög grad för framtiden av alla tre och det är därför viktigt att vi vet vad som pågår och vi fick en jättebra information om detta. Nästa ärende var sedan de båda detaljplanerna för tunnelbygget som nu går ut på granskning. Vi samordnar hela tiden våra planer med trafikverkets järnvägsplan som hanterar [...]

By |2016-03-31T17:00:16+00:00mars 31st, 2016|Byggnadsnämnden|1 Comment

Byggnadsnämnden 3 mars 2016

Som vanligt hade vi några ärenden som är av mera allmänt intresse: En gång varje år ska vi föreslå objekt som kan komma ifråga för att få ett diplom för god byggnadsvård. Observera det är i inte vi som fattar beslutet - det gör Länsmuseet och det är bara ett par objekt i hela Halland som får diplom varje år. Våra förslag i år är att ägarna till Kungsäter-Rud 1:10  respektive Trönninge 14:4 borde komma i fråga för ett sådant diplom. En annan fråga som säkert intresserar många är att vi nu antagit "Riktlinjer för prövning av tidsbegränsade uteserveringar". Detta är [...]

By |2016-03-05T14:08:47+00:00mars 5th, 2016|Byggnadsnämnden|1 Comment

Byggnadsnämnden 4 februari 2016

På dagens sammanträde hanterade vi som vanligt ett antal ärenden som kan vara av allmänt intresse: En detaljplan för hamnplanen i Bua går nu ut på samråd. I debatten har det framkommit mängder av åsikter, tyvärr ganska spretiga. Detta gör att vi svårligen kan tillfredsställa alla hur vi än gör. De frågor som framför allt berört många är storleken på byggnationen och placeringen av det grönområde som finns i dag och som på något sätt ska finnas kvar även fortsättningsvis. Under höstens samrådsmöten har det främst funnits 3 alternativ: dels ett där grönområdet finns kvar ungefär i nuvarande placering (bakom "marinan"), [...]

By |2016-02-04T18:32:36+00:00februari 4th, 2016|Byggnadsnämnden|1 Comment

Tvång ger inte bostäder – sopa rent framför egen dörr

Det finns kloka socialdemokrater också. Tyvärr sitter dom inte i regeringen. Läs vad Lena Micko skriver: Citat: Allt för länge har kommunerna fått bära hundhuvudet för systemfelen på svensk bostadsmarknad. Regelverk som hindrar byggande där många vill bo är ett allvarligt problem, men det är samtidigt bara ett av flera. Ska fler kunna få tillgång till en bostad måste regering och riksdag vidta följande åtgärder: Förändra regler som hindrar och fördröjer kommunernas bostadsplanering. Röj upp bland riksintressena, lätta på strandskyddet för byggande på landsbygden och skapa klarhet i bullerfrågan. Minska antalet statliga detaljkrav i bostadsplaneringen och se över regler för överklaganden. [...]

By |2016-02-02T16:52:04+00:00februari 2nd, 2016|Sverige|0 Comments

Byggnation på landsbygden – debattartikel

Vad är landsbygd egentligen och var behöver det byggas? (Har lämnat in denna till HN - vi får se när den kommer in) Debatten om bristen på byggnation på landsbygden i HN är jättebra. Debattörerna verkar ha olika definition på vad landsbygd är. Det räcker inte att tänka att allt utanför stan är landsbygd. Vi måste vara mycket mer nyanserade för att se vad som händer. Själv vill jag dela in i 4 kategorier: stadsområdet med Trönninge och Läjet, serviceorterna, mindre samhällen/ kyrkbyar och ”ren landsbygd” utanför tätbebyggda områden. Alla vet att stadsområdet växer mycket men vad färre vet är att [...]

By |2016-01-28T09:53:44+00:00januari 28th, 2016|Byggnadsnämnden, Varberg|0 Comments

Byggnadsnämnden 17 december 2015

Den här gången hade vi ett lite större antal intressanta ärenden - det blir lite olika från månad till månad. Framför allt antog vi två större detaljplaner som ger sammanlagt c:a 340 nya bostäder när de byggs ut. Vi hade satt ett ambitiöst mål när året började att vi skulle anta detaljplaner för mer än 500 nya bostäder under året och det klarar vi även om vi har tre planer som av olika skäl inte kommer att antas innan de första månaderna nästa år - fördröjningen av dessa ligger alla utanför vår kontroll dvs planerna är i princip färdiga för vår [...]

By |2015-12-17T17:59:46+00:00december 17th, 2015|Byggnadsnämnden|3 Comments

Byggnadsnämnden 19 november 2015

Den här gången hade vi ganska lite av allmänt intresse: Ett lite knepigt ärende är en gammal detaljplan i Galtabäck. Planen gjordes för över 20 år sedan efter de principer som gällde då men har sedan aldrig byggts ut innan nu när ett byggföretag satt igång. Problemet är självklart att utvecklingen kommer ifatt en gammal plan inte minst vad gäller hanteringen av dagvatten,  dels har kraven ändrats men dels hinner det ju också hända mycket på 20 år utanför planområdet - de diken som ansågs kunna ta emot dagvattnet från området då, kanske är igenvuxna eller till och med raserade idag. [...]

By |2015-11-20T17:11:20+00:00november 20th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments