bn2015På dagens sammanträde (som inte är något aprilskämt) hanterade vi bl a följande:

Detaljplanen för ny skola och friidrottshall i södra Trönninge är nu antagen. Skolan är tänkt att ligga norr om Himleån och väster om Lindbergsvägen. I kommunen pågår också ett större programarbete för hela området mellan Trönninge och Himleån men detta är ett mera omfattande arbete som kommer att ta längre tid. Skolans detaljplan är utlyft från detta arbete eftersom skolan behöver komma fram snabbt.

En annan detaljplan som också nu är antagen är den för Björnen 7. Detta handlar om gamla “ICA/EOL” bakom Ärlebo Bil som har inrymt mycket genom åren men som nu är tänkt att husera Kunskapsskolan. Fastigheten ägs av det kommunala fastighetsbolaget.

Ett annat intressant projekt är det planarbete som precis nu påbörjas (går ut på samråd) för Berget 7. Här tänker man sig, om planen så småningom går igenom, att bygga ett nytt gårdshus med lägenheter inne på gården bakom de båda fastigheter som idag innehåller Handcraft och en skivbutik på Norrgatan.

Det stora planärendet den här gången är att vi nu skickar ut de båda detaljplanerna för Järnvägstunnelns sträckning genom Varberg på samråd. Den ena planen omfattar de områden i norr och söder där järnvägen är tänkt att gå ovan mark, inklusive stationsområdet. Den andra planen gäller själva tunneldelen och tas som en komplettering till befintliga planer. Den nya gäller bara “under jord” medan det dryga 20-tal detaljplaner som redan finns ovan mark inte påverkas utan gäller som tidigare. Samtidigt med kommunens detaljplaner tar Trafikverket också fram en Järnvägsplan. Båda dessa kommer att presenteras på ett antal utställningar och möten senare under april – håll utkik efter annonser som anger tid och plats.

Vi har också gett ett positivt planbesked för ett område med nya tomter på Trönningenäs 5:29 – området kommer att ge c:a 15 nya tomter. Själva planarbetet kommer att påbörjas i princip omgående och området ligger omedelbart väster om den gamla travbanan.

För övrigt hade vi som vanligt ett antal bygglov, förhandsbesked och inspektionsärenden också på vår lista men enligt min bedömning är inget av dessa den här gången av allmänt intresse (berör i princip bara sökanden själv och de närboende) – vill du veta mera om dessa kan du hitta det kompletta protokollet här efter att det justerats om en dryg vecka.