Dagens sammanträde var nästan rekordkort – det brukar ofta vara så  det första sammanträdet efter jul och nyårshelgerna. Den största förändringen syns inte på ärendelistan annat än som en information och inte alls för allmänheten, men detta var det första sammanträdet där vi testar vårt nya sätt att arbeta. Vår förvaltning har den senaste tiden ägnat mycket kraft åt att tillsammans med en organisationskonsult se över vårt sätt att arbeta och hantera ärenden för att på sikt kunna bli både effektivare och mer stringenta samtidigt. Precis som alla andra kommuner har vi en helt annan personalomsättning än förr och med många nyanställda krävs det mera stöd och mallar i systemen och överhuvudtaget en mera “formell” struktur för att de nya snabbare ska komma in i jobbet och upp i produktivitet. Det är ju också så att många nya innebär en extra belastning för de mera erfarna handläggarna eftersom dom får lägga en stor del av sin tid åt att vara “lärare” åt de nya istället för att handlägga sina egna ärenden. Det kommer att ta några månader innan allt det nya satt sig och det kommer också säkert att behövas justeringar, inget är perfekt från början, men när vi blir varma i kläderna är jag säker på att detta kommer att bli bra. Det här är, precis som jag skrivit om tidigare, en helt nödvändig anpassning till att Varberg gradvis blir en större kommun med allt vad detta innebär, vi måste anpassa vårt sätt att jobba i kommunen till den storlek och ärendemängd vi har idag, att titta på hur man gjorde för 30 år sedan och säga att det var bättre förr tror jag inte fungerar.

Det viktigaste planärendet var att detaljplanen för Träslöv 30:1 m fl (Arboretum 2) nu går ut på samråd. Det handla om fortsättningen av det område Derome bygger idag på Prästakullen (Arboretum 1) på båda sidor av Wallinsvägen. Här är det tänkt att bli  sammanlagt c:a 130 nya vanliga bostäder i varierande former, sedan ska också kommunen bygga ett äldreboende med 60 platser längst i söder (mot berget).

Sedan har vi också den här gången sagt nej till ett par ansökningar om planbesked ()jag brukar sällan skriva om dom men har upptäckt att det kan vara ett “taktiskt” misstag – många verkar tro att vi går med på allting i planansökningar efter som jag inte skriver om avslagen) :

Det ena vi sa nej till var en ansökan om att ändra planen så att man kan bygga till ett av de äldre röda tegelhusen på Snidaregatan in mot trädgården. det tycker vi är olämpligt i det kvarteret som präglas just av stora trädgårdar på baksidan av husen in mot mitten i kvarteret.

Det andra vi sa nej till var en ansökan på Torpa-Kärra 8:181. Här var tanken att kunna åstadkomma ett antal nya lägenheter i Tångaberg vilket åtminstone enligt mitt sätt att se saken principiellt vore en jättebra ide. Tyvärr ligger den tänkta tomten så nära järnvägen att det inte blir mycket kvar att bygga på när man klarat skyddsavståndet för transport av “farliga” varor på järnvägen som enligt länsstyrelsen är 80 meter vid nybyggnation. Det ligger säkert ett flertal äldre hus närmare men dom är ju byggda enligt dom regler som gällde då – bygger man nytt idag är det dagens regler som gäller. Ev kan man kanske bygga något i området längst ifrån järnvägen men där finns det redan en viss byggrätt i den gällande gamla detaljplanen.

På bygglovssidan är det väl framför allt ett ärende som kan var av extra intresse:

Bygglov Getakärr 3:43 – bakom den kryptiska rubriken döljer sig den omdiskuterade toalettbyggnaden i Brunnsparken. Detta sa en enig nämnd nej till och vi motiverade vårt beslut så här: Brunnsparken är ett viktigt stadsrum i centrala staden och området kring torget, kyrkan och kopplingen ned mot hamnen. Den är  en värdefull del av miljön inom riksintresset för kulturmiljövärden. En fristående mindre toalettbyggnad inryms i ändamålet park enligt detaljplanen.
Föreslagen placering i det sydvästra hörnet bedöms inte ta hänsyn till siktstråket mellan kyrkan och hamnen samt stråket utmed Västra Vallgatan genom sitt indragna läge bakom busshållplatsen. Byggnadens färgsättning i en ljus, varm grå kulör bedöms inte vara anpassad till stadsbilden.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämndens protokoll