bn2015mindreFörsta sammanträdet efter sommaruppehållet är tillsammans med januarisammanträdet de tillfällen på året när vi brukar ha minst ärenden – helt enkelt för att de tjänstemän som bereder ärendena tenderar att ha semester juli/augusti resp över julhelgerna – om nu 82 ärenden kan kallas lite.

Vi inledde med en rejäl genomgång av Västerportprojektet och det planprogram som nu ska tas fram med Sten Hedelin och Håkan Cullberg som båda finns i organisationen för projektet. Just nu är det tre arkitektfirmor som ska kläcka ideer om hur det skulle kunna se ut bl a med hjälp av  ett antal fokusgrupper. Så småningom kommer självklart också förslaget till planprogram att på vanligt sätt gå ut på samråd där alla kan vara med och tycka till.

Vi gick också igenom Byggnadsnämndens budgetförslag för sin verksamhet de kommande åren som vi ska presentera för kommunens budgetberedning. Här kan vi konstatera att Stadsbyggnadskontoret växer så det knakar för att kunna svara upp på kraven som ställs på oss i en växande kommun där det byggs massor. Själva handläggningen av bygglov, detaljplaner och lantmäteri finansieras med taxor som i princip ska tas ut till självkostnad – så långt allt väl – det är nästan 70% av vår verksamhet som betalas den vägen. Det vi ser är att vi i takt med detta också behöver skaffa oss något vi i princip inte har idag dvs vissa administrativa resurser för att kunna klara personalfrågor, anställningar, ekonomi, kommunikation osv som vi inte har några taxeintäkter för utan måste rymmas i de 30% som vi får via kommunens budget. Under 2017 tänker vi oss också att ta ett rejält tag i de olika planprogram som i sin förlängning sedan ska resultera i nya områden för bostäder i ännu högre takt än vi har idag. Sådant programarbete har vi heller ingen taxeintäkt för. Därför behöver vi ha ett tillskott från kommunkassan.

En detaljplan för en utökning av Deromes industriområde norrut ner i slänten mot Viskan går nu ut på granskning dvs en andra kort remissrunda.

Vi har nu gett ett positivt planbesked för Traktorn 1 och 6 dvs Wohlenstomten vid Västkustvägen. Här ska planen ändras för att medge både ett vidare användningsområde (ex vis handel med skrymmande varor) på samma sätt som andra planer längs Värnamovägen och också möjliggöra en högre byggrätt än i dag. Vi kommer dock inte att börja jobbet innan om något år eftersom vi behöver veta hur utredningarna om Lassabackakryssets framtid tänker sig trafikflöden och liknande i området.

Vi har också gett ett positivt planbesked på Getakärr 6:16. Detta är en mycket enkel och förhoppningsvis okomplicerad planändring vars enda syfte är att möjliggöra en rondell vid infarten till sjukhuset för att förbättra trafiksituationen.

Det tredje planbeskedet vi gett är av en helt annan kaliber som ni kunde läsa om i tidningen i somras. Det handlar om Sunnvära 8:3 där Derome ska bygga en ny fabrik för husmoduler. I en kommun som skriker efter nya bostäder måste självklart en fabrik för att byggas just nya bostäder ha en mycket hög prioritet så det arbetet börjar direkt. Platsen är på norra sidan av Syllingevägen mot Veddige öster om motorvägsavfarten i Värö.

På bygglovssidan kan nämnas att vi nu gett ett sådant till ett nytt flerfamiljshus på Nålmakaren 10 vid Östra Vallgatan/Borgmästargatan – tomten har varit avriven ett tag.

Vi har också gett ett bygglov till en ny hotellbyggnad på Ästad 1:7. Man har nu från ägarna på Ästad tänkt om från det tidigare tänkta 4-våningshotellet strax väster om vingården. Nu handlar det istället om att ersätta den gamla bondgården som idag ligger granne med vineriet med ett tvåvånings hotell i en slags modern “kringbyggd” lösning som vi finner högst acceptabel.

För mig som Centerpartiet är det också glädjande att konstatera att vi hanterar många ansökningar om hus utanför planlagt område – det är viktigt för utvecklingen i hela kommunen att även landsbygden ges en möjlighet att växa. Den här gången är det 9 nya hus som fått antingen positivt förhandsbesked eller bygglov på ett enda sammanträde på vad jag skulle kalla “ren landsbygd“.

Detta var allt som jag bedömer var av mer allmänt intresse den här gången – hela protokollet hittar du som vanligt om någon vecka här på kommunens webbplats när det är justerat.