I går på Byggnadsnämnden hade vi som vanligt ett antal ärenden som kan vara av mera allmänt intresse:

Vi har bl a sagt ja till en servicebyggnad i anslutning till de nya sjöbodarna i Bua Hamn. den ska ligga på hamnplanen mellan hamnen och “Marinabarbyggnaden” och är tänkt att så småningom ingå i en liten “torgbildning” som kan bidra till att öka attraktiviteten i området.

Ett annat bygglov handlade om färgsättningen på fasaden på biblioteksbygget – förväxla inte detta med bygglovet på hela byggnaden – det hade man fått innan man började bygga. Detta handlar bara om färgsättningen på en del av fasaden.

Vi har också gett bygglov till en ny entre för kusthotellet. Denna “smyger” sig in i hörnet mellan hotell- och spa-delarna och är gjord i glas vilket innebär att karaktären på byggnaderna i princip inte förändras.

Ett annat bygglov är en mobilmast i Träslövsläge utanför småbåtshamnen som varken vi i Byggnadsnämnden eller Läjesborna själva vill ha. Den här gången är det en förlängning av ett tidigare bygglov från ett par år sedan. Då sa vi nej till masten men när beslutet överklagades till länsstyrelsen upphävdes vårt avslag och man sa dessutom att masten följde detaljplanens bestämmelser, vilket innebär att man inte ska höra grannar. När nu man ansöker om förlängning av bygglovet eftersom man inte byggt, har vi i nämnden inget annat alternativ än att följa avgörandet från tidigare i länsstyrelsen, något annat vore snarast rent trots. Vi har istället försökt att få ett beslut från KsAu där man säger att kommunen som markägare inte är beredd att arrendera ut marken, för att få stopp på masten den vägen. Tyvärr har vi inte fått den hjälpen från KsAu och planeringskontoret och då har vi inget annat val än att ge bygglov igen.

Nämnden har också beslutat att tillstyrka miljöbalksprövningen av 6 st vindkraftverk i V:a Derome (öster om motorvägen och norr om 41:an). Vi har redan tidigare gett bygglov till dessa verk men tack vare lagändringen kommer ärendet igen i den här formen från länsstyrelsen.

En planändring på Fastarp 3:26 har vi nu skickat ut på samråd. Det handlar om den gamla tandläkarmottagningen i Tvååker som Vbg:s Bostad bygger om till lägenheter som det stått en hel del om i tidningen. Med tanke på grannarnas inställning kommer väl det här ärendet att ta ett tag. Observera att det i planbestämmelserna bara står bostäder, inte boende för någon speciell grupp. Jag undrar om bygglovet överklagats även om Vbg:s Bostad sagt att man ska bygga billiga lägenheter för pensionärer eller något annat sådant.

Vi har också skickat ut en detaljplan för kvarteret Atle på samråd. Det handlar om 3 punkthus c:a 5-6 våningar med ungefär 50 lägenheter. Dessa ska byggas på området mellan kyrkogården och dagiset längs Trädlyckevägen.

Etapp 6 av Göingagården (området närmast Himleån öster om själva gården) skickar vi nu också ut på samråd. den här etappen består av 20-talet friliggande småhus.

Detaljplanen för de nya fjärrvärmeanläggningen söder om Reningsverket är nu också klar för vår del – vi överlämnar den till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige för antagande.

Ett område som diskuterats länge men där en detaljplan nu är mogen att gå ut på samråd är Mandarinen 1 och 2 dvs området där gamla Stures Bröd ligger och det kommunala området i jämte. Tanken är att man ska kunna uppföra ett antal 3-4 våningshus med sammanlagt c:a 80 lägenheter.

Förutom dessa ärenden har vi som vanligt också hanterat ett stor antal bygglov och liknande som i huvudsak bara berör den sökande och de närmaste grannarna – dessa tar jag inte upp här.

Vill du läsa det kompletta protokollet kan du göra detta här på kommunens hemsida i slutet på nästa vecka när det är justerat och klart.