gruppbild_byggstorcropI går hade vi inte bara årets utan hela valperiodens sista sammanträde i byggnadsnämnden och då är ju tyvärr en punkt avtackningar av de som slutar. Den här gången var det 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare som slutade i Bn, 6 av dessa flyttar till andra nämnder och styrelser nästa valperiod så det är bara 1 som “slutar på riktigt”. Vi har varit ett trevligt och konstruktivt gäng och alla 7 kommer att saknas. Dom som slutar är: Margit Kastberg (m), Knut Aurell (m), Tobias Carlsson (fp), Margareta Torkelsson (s), Karin Ekeborg (mp), Christian Persson (c) och Roland Ryberg (s).
Vi övriga 9 kommer, om vi väljs av kommunfullmäktige på tisdag att vara kvar.

På detta, ganska långa, sista sammanträde hanterade vi bl a följande:

Ett ärende var att vår förvaltningschef Helena Arnesten informerade om att vi återigen nästa år måste öka ut med flera tjänster för att klara av att både hantera den ständigt ökande mängden av “vanliga ärenden” och samtidigt kunna göra vår del i de stora kommande projekten med järnvägstunnel, hamnflytt och ny stadsdel i väster. Detta innebär nya tjänster i alla delar av verksamheten: lantmäteri, detaljplanering, bygglov, Gis-verksamhet och på expeditionen.

Ett ärende som intresserar många är de nya riktlinjerna för uteserveringar som är på gång. Egentligen var det tänkt att vi skulle ta beslut om dessa igår men vi sköt upp detta till nästa år eftersom vi så sent som i helgen fick ett brev med ett antal nya förslag från krögarföreningen. Detta är självfallet positivt men vi måste diskutera med krögarna vad deras förslag innebär i praktiken och det kommer vi att göra genom att bjuda in dom till ett möte någon gång efter helgerna. Ambitionen är att vi ska kunna hitta något som alla är någotsånär tillfreds med.

Vi har nu också gett ett positivt planbesked (dvs sagt att planläggning kan påbörjas) för ett vineri uppe skogsområdet norr om Gunnestorp.

Detaljplanen för skola och idrottshall på Göingagården 1:13, dvs söder om Trönninge, rullar framåt och går nu ut på granskning men det är mycket som ska klaras ut på kort tid inte minst för kommunen själv: hur stor ska skolan vara, ska det finnas en friidrottshall också i området med en ev. utearena, hur ska trafikleden genom det nya bostadsområdet se ut och vilken trafikbelastning blir det,  ska den s.k. Ringhalsvattenledningen ligga kvar där den ligger eller flyttas, hur hanterar vi dagvattenutsläppen i Natura 2000- området i Himleån osv osv.

Den ändrade detaljplanen för Rådhuset vid torget är nu antagen. I huvudsak har detta handlat om att kunna ha en annan användning av byggnaden för ex vis restaurang eller kontor men vi har också infört skyddsbestämmelser mot att förvanska huset som inte fanns förut.

Ett annat omdiskuterat ärende är detaljplanen för Björnen 7 dvs planändringen av “gamla EOL” bakom Ärlebo Bil för att möjliggöra för Kunskapsskolan att flytta in. Ett något modifierat förslag går nu ut på granskning bl a har man minskat totala antalet elever i byggnaden och “stramat upp” trafik och parkeringslösningar runt skolan. Politiskt är vi inte överens om detta ärende men jag ser det så här: kommunens eget fastighetsbolag äger fastigheten och vi har fått ett uppdrag av Kommunstyrelsens Arbetsutskott att ändra detaljplanen.

En detaljplan för Munkagård 1:57 som möjliggör c:a 40 nya bostäder i  västra Tvååker är nu antagen.

Det stora detaljplanen för Lektorn 8 som ska ge Varbergs Bostad möjlighet att bygga c.a 230 nya lägenheter på de nuvarande parkeringarna mellan Sörseområdet och Södra Vägen är nu också  i princip antagen. I princip säger jag därför att vi formellt först måste ha ett antaget exploateringsavtal och detta kommer att tas i kommunstyrelsen på tisdag. För att inte fördröja ärendet har därför Byggnadsnämnden sagt ok för sin del och sedan gett mig som ordförande delegation på att “skriva under beslutet” så fort ks har tagit sitt beslut.

En detaljplan för Katten 4 där Götagatans chark låg är nu antagen. Planen medger att man bygger ett flerfamiljshus med 15-20 lägenheter i ungefär samma höjd som det befintliga äldre grannhuset mot Engelbrektsgatan.

För Grannfastigheten Katten 2 mot Eskilsgatan, som vi valt att hantera med normalt planförfarande, går ett delvis modifierat förslag ut på granskning.

Till detta kommer som vanligt ett stort antal bygglov, föreläggande osv som kanske inte på samma sätt är av allmänt intresse.

Ett par är dock värda att nämna:

Vi har för vår del sagt ok till att man bygger ut på vattenverket vid Kvarnagården – tjänstemännnen tar det slutliga beslutet om det inte dyker upp negativa remissyttranden som påverkar – då kommer ärendet tillbaka till oss politiker. Tillbyggnaden behövs för att inrymma nya reningssteg för vårt kommunala vatten.

Vi har också gett ett tidsbegränsat lov för att under ett par år ha ett antal bostadspaviljonger på den gamla grusträningsplanen vid Väröbacka IP. Paviljongerna behövs under tiden den stora nybyggnationen på Värö Skogscell kommer att göras. Min personliga tro är att detta inte är det sista liknande ärendet. Man kommer att behöva mera uppställningsplatser på andra platser i Väröområdet för paviljonger och husvagnar under byggtiden.

Som vanligt kan du hitta hela protokollet här efter nästa fredag när det justerats.

……………………………………….

En annan sak som kan vara viktigt att påpeka – I går kunde man läsa om Skanskas tankar på att bygga höghus öster om sjukhuset och idag stod det på samma sätt i tidningen om ett nytt hotell i Ästad. Läser man hela artikeln ser man att det bara handlar om ansökningar om planbesked, men om man istället, som många gör, läser tidningen lite slarvigt dvs bara ser bilden och rubriken kan man lätt tro att det redan är klart och ska bli av. Sådana missuppfattningar stöter jag ofta på.

Så här ligger det till: 

Så fort du lämnar in en ansökan, ett yttrande eller liknande till stadsbyggnadskontoret hamnar det i diariet och blir en offentlig handling. HN:s journalister besöker kontoret i princip varje dag och går igenom den inkommande posten vilket gör att det som anses intressant kan hamna i tidningen dagen efter och det är ju inget konstigt med det i sig. Problemet blir ibland att både tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret och vi politiker förväntas kunna svara på frågor innan någon av oss en hunnit börja titta på ärendet.

Ex vis har jag redan fått ilskna kommentarer om att det i gårdagens tidning stod att Skanska ska bygga höghus i skogen bakom sjukhuset och hur “i jisse namn” vi kan gå med på något sådant. Då får man försöka förklara att det handlar om en ansökan om planbesked som ingen har hunnit titta på ännu och att vi har 4 månader på oss att utreda frågan och sedan säga ja eller nej. Blir svaret ja innebär detta bara att man kan påbörja ett detaljplanearbete som kan ta ett eller ett par år och där utfallet inte på något sätt är säkert eftersom man inte vet vad som kan komma fram under ett sådant arbete.

God Jul och Gott Nytt År