På gårdagens byggnadsnämndssammanträde:

Vi har bl a sagt OK till att det blir en liten “torgbildning” med några “sjöbodar” för försäljning i anslutning till den nya servicebyggnaden i östra delen av hamnplan i Bua.

Ett annat bygglovsärende var Ringhals Camping  – där har vi tidigare gett bygglov till den”inre delen av utökningen” – ärendet den här gången var den delen som hamnar närmast vägen och som också innehåller ett bullerplank.

Vi har också antagit en ny detaljplan som möjliggör Systembolagets nybyggnad vid COOP Forum vid Jonstaka. Byggrätten för byggnaden finns redan i gällande plan men det vi nu gjort är att ändra användningen så att man inrymma en ren butik även på denna del av fastigheten (den här delen av planen var tidigare tänkt för s.k. skrymmande handel).

En mera kontroversiell detaljplan är den för kv. Trädgården. Påbyggnaden av gallerian känns ganska okontroversiell medan det är mera delade meningar om P-huset i södra delen. Många grannar protesterar dels mot att det byggs något överhuvudtaget men är också rädda för ökad trafik. Vad gäller trafiken tror jag det är viktigt att ha med förra ärendet i bilden. Systembolaget är generar mycket trafik vid V:a Vallgatan/Bäckgatan idag men nybygget kommer att avlasta detta delvis eftersom det blir den nya butiken som kommer att vara en “fullsortimentsbutik” medan centrumbutiken kommer att få delvis andra uppgifter.

Jag tror heller inte man kan vänta sig att en granntomt inte kommer att bebyggas om man bor vid Varbergs “centralaste” gata. P-platserna i det nya P-huset behövs, både för den utbyggda gallerian, för Stadshotellets gäster och som allmän centrumnära parkering. Vi har nu för vår del godkännt planen och skickat den vidare till Ks/kf för antagande.

Vi har också på nytt antagit detaljplanen för bostäder vid Veddige prästgård. Länsstyrelsen upphävde det förra beslutet på grund av, vad jag menar, var en ren teknikalitet där man från Lst ändrat uppfattning jämfört med tidigare jämförbara planer. Nu är i alla fall planen antagen på nytt med minimala ändringar (en gräns är flyttad någon meter).

Som vanligt är detta bara ett litet axplock – de bygglovsärenden och förelägganden som bara i huvudsak berör den sökande själv och de närmaste grannarna och som inte är av samma allmänna intresse, får ni läsa mera om själva om några dagar när det justerade protokollet finns här på kommunens hemsida.