katbyggPå dagens sammanträde hade vi som vanligt ett antal beslut som kan vara intressanta för en bredare allmänhet:

Vi har bl a gett Derome AB bygglov för att bygga till 2 st virkestorkar inne på sitt område.

Detaljplanen för del 2 av Smeakalles äng i Tvååker går framåt och går nu ut på utställning. Under hösten har man under den arkeologiska förundersökningen funnit resterna av en c:a 9.000 år gammal boplats i nordöstra hörnet av planområdet. Detta måste före antagande antingen grävas ut eller undantas från planområdet.

En annan detaljplan som nu också går ut på granskning (ungefär samma sak som heter utställning ovan men enligt den nya lagstiftningen) är den runt Arboretumområdet i Träslöv. Denna plan innehåller c:a 140 nya bostäder i en blandning av villor, kedjehus och flerfamiljshus.

Ett nytt planområde (samråd) är det som heter Svärdfisken 29, 33 m fl. Det handlar om området där Mekonomen och kringliggande industrilokaler idag ligger. Detta område är tänkt att ersättas av en kombination av bostäder, kontor och verksamheter.

Ett annat nytt lite mindre planområde är det för Bålverket 6 m fl som ligger vid Ringvägen, Rosenfredsgatan, Peder Skrivares väg. Här har kommunstyrelsens arbetsutskott tidigare gett ett positivt planbesked som nu vi ska göra plan av för ett par flerfamiljshus.

En detaljplan som nu är helt färdig dvs antagen är den för Lagmannen 18 dvs utfyllnaden vid gamla Posten på Kungsgatan där man fyller igen “hålet” mellan posthuset och resten av kvarteret med ett 5-våningshus (samma höjd som posthuset).

Ett större nytt planområde är Lektorn 8. Här tänker sig Varbergs Bostads AB att ersätta det område med parkeringar och garage på Sörseområdet som idag ligger mot Södra Vägen. Här tänker man sig åtminstone ett par hundra lägenheter i ett antal flerfamiljshus av varierande storlek och höjd.

En annan detaljplan som också nu är antagen är den för den nya omlastningsstationen i Himle mellan järnvägen och “smitvägen” till Motellet.

Två nya detaljplaner i Breared går också ut på det första samrådet – dels ett område där man tänker delvis bebygga parkeringen väster om Vårdcentralen och dels “bygga på” saluhallen med bostäder – dels planläggs också ett nytt område vid Marmorgatan (söder om Bovieran) för en blandad ganska småskalig bostadsbebyggelse. Detta området har tidigare varit föremål för en markanvisningstävling.

Ytterligare en intressant detaljplan som går ut på samråd är den för den nya skolan i Trönninge som är tänkt att ligga på västra sidan av Lindbergsvägen norr om Himleån.

Vi hanterade också nästa års taxa och det blir faktiskt lite billigare nästa år på grund av kopplingen till basbeloppet som sänks en aning. Vi gör inget åt detta utan bedömer att vi klarar oss ändå.

Förutom dessa ärenden hade vi som vanligt ett stort antal bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, föreläggande osv men dessa bedömer jag inte är av allmänt intresse -vill du läsa mer om dessa kan du göre det om c:a en vecka när det justerade protokollet läggs ut här på kommunens hemsida.