Byggnadsnämnden Varberg 20171212

Den här gången hade vi en rekordkort (allt är relativt) ärendelista med bara 37 ärenden. Det beror inte på att byggandet på något sätt avstannat utan på att det på grund av de kommande helgerna den här gången bara var 3 veckor sedan förra sammanträdet – då hinner inte så många nya bygglovsärenden fram från förvaltningen.

En liten detaljplan för Getakärr 4:1 osv går nu ut på granskning. Det är en ganska okomplicerad plan som egentligen handlar om att ge plats för en rondell vid infarten till sjukhuset på Träslövsvägen. I och med  detta gör man också plats för separata avfartsfiler och dubblerade utfartsfiler från sjukhuset, en ordentlig busshållplats och en ny infart till kv. Bolmen.

Detaljplanen för Kaninen 1 går nu också ut på sin andra remissrunda, granskningen. Det handlar om det gula huset i hörnet Sveagatan-Engelbrektsgatan och det vita huset bakom som det är sammanbyggt med. Här tänker exploatören bygga ett nytt hus som är 4 våningar högt med indragen vind. Det tidigare samrådet resulterar i ett antal mindre ändringar i förslaget men inga större.

Vi har också godkänt ett nytt Gestaltningsprogram för Birger Svenssons väg. Det berör den södra delen av gatan  mellan Monark och stationen där gatan nu gradvis ändrar karaktär från industri till kontor och bostäder. programmet har gjorts i samarbete mellan vår förvaltning och Hamn- och Gata och beskriver framför allt hur gaturummet ska se ut med gc-vägar, planteringar, parkeringar, busshållplatser osv och ska gradvis arbetas in i de nya detaljplaner som tas fram längs gatan. Den norra delen (Monark till Lassabackakrysset) behandlas inte nu, här är fortfarande industriområdeskaraktären tydlig. I framtiden kommer säkert även denna del av gatan att ses över men detta hänger mycket samman med vilka trafiklösningar man väljer och ev nya kopplingar till Västkustvägen.

En detaljplan för Torpa-Kärra 15:9 (Caravan Club), norr om den “allmänna” campingplatsen i Kärradal går nu ut på samråd. Man vill kunna utöka campingområdet delvis norrut men till stor del också österut mot järnvägen för att kunna få in fler platser – i samband med detta behövs också en ny servicebyggnad.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Ryttaren 10 och 11. Det rör sig om de kvarvarande två fastigheterna, längst i norr i kv. Ryttaren vid Södra Vägen där man nu också har bestämt sig för att bygga flerfamiljshus med kanske 30-talet nya bostäder. De angränsande fastigheterna i söder Ryttaren 12 och 15 (närmast det nybyggda huset framför kvarnen) har redan tidigare fått ett motsvarande positivt planbesked och vi kommer sannolikt att behandla detaljplanen för alla 4 i ett sammanhang.

Ett annat positivt planbesked gav vi  för Väröbacka 29:1.  Det är ett område norr om Limabacka kvarn där fastighetsägaren vill göra plan för nya bostäder – hur många det kan bli är svårt att säga idag, delvis beroende på att kommunen också äger några mindre, delvis angränsande markområden i Limabacka som antagligen också kunde tas med samtidigt för att spara lite jobb. Limabackaområdet är idag fullbyggt på den planlagda marken och det finns all anledning att ta fram nya detaljplaner inte minst eftersom den nya Fördjupade översiktsplanen för norra kustområdet tänker sig en mycket stor tillväxt i området runt den nya stationen i Väröbacka. Runt det nya stationsläget behövs det sannolikt mera översiktlig planering först, men i Limabacka kan man på ett annat sätt fortsätta direkt med nya detaljplaner som blir en naturlig fortsättning på den befintliga strukturen.

På bygglovssidan hade vi som sagt den här gången mycket få ärenden så det hoppar jag över.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämndens protokoll