Den här gången var det ett för oss ovanligt kort sammanträde med “bara” 60 ärenden. En del av detta beror på att det tack vare de kommande helgerna bara är 3 veckor sedan förra sammanträdet och då hinner det inte komma fram så många nya ärenden.

En av de saker vi hade en rejäl genomgång av var det Hållbarhetsprogram som kommunen tagit fram för det blivande Västerportsområdet. Tanken är att den nya “stadsdelen” ska byggas på ett miljömässig hållbart sätt och därför är Hållbarhetsprogrammet en viktig förutsättning för det Planprogram för Västerport som Byggnadsnämnden tillsammans med Kommunstyrelsens arbetsutskott nu jobbar med att ta fram.

På plansidan var det tunt den här gången – framför allt därför att två tunga detaljplaner som vi tänkt anta det här sammanträdet (Alunskiffern och Bläshammar del 2) av olika “tekniska” skäl inte kommer upp innan nästa sammanträde efter jul i stället.

Den i onsdagens HN omskrivna detaljplanen för Krukmakaren 13 beslöt vi att återremittera för att se över en gång till.

På bygglovssidan finns det också några ärenden som berör en lite större allmänhet:

Vi har ex vis gett bygglov till två små “flerfamiljshus” i Torpa-Kärra (Kärradal). Jag skriver flerfamiljshus inom citationstecken eftersom det handlar om att man bygger två små radhus med 3 lägenheter vardera på två vanliga villatomter. Så länge man klarar kvadratmeterkraven och det inte finns någon bestämmelse om max antal lägenheter per tomt i detaljplanen är detta ett i mitt tycke smidigt sätt att kunna få till lägenheter på ställen där man i regel inte bygger vanliga stora flerfamiljshus.

Vi har också gett ett rivningslov på Renen 13 dvs den gamla industribyggnaden med “sågtandstaket”. Det är viktigt att påpeka att det på inget sätt handlar om en rivning av alltihop utan om 250 kvm tak i sydöstra hörnet (närmast Folkets hus) som är så dåligt att det håller på att “riva sig själv”. Detta har också stått artiklar om i HN och det handlar i praktiken om att även tegelmuren (väggen) riskerar att rasa om man inte lägger ett tillfälligt tak som håller tätt i det här hörnet.

Det nya värmeverket i Tvååker skrev jag om redan förra månaden – då gav vi vår förvaltning en delegation att ge lovet efter att grannarna hörts – så gör vi ofta för att snabba upp processen. Då fungerar det så att om det som här kommer in negativa yttranden från grannar så använder inte förvaltningen sin delegation, utan då kommer ärendet tillbaka till oss i nämnden för slutligt avgörande. Nu har politikerna i nämnden gett lovet – vi bedömer att det är en rimlig byggnation på mark som är planlagd för industriändamål och vi har ett liknande pelletsverk som ligger i ett motsvarande industriområde i Bua.

Vi har dessutom nu äntligen kunnat ge ett bygglov för ett flerfamiljshus på Veddige 15:2 som ligger mitt emot Videbo mellan Viskastigen och järnvägen och det är detta som varit problemet dvs att tomten är omgiven av trafikverkets bullerkällor på båda sidor och att byggnationen  måste uppfylla deras krav. Byggherren har verkligen jobbat hårt för att få till allt i ett krångligt ärende som en gång började som en ny detaljplan – så småningom kom man fram till att detta inte var praktiskt genomförbart utan man gick över till att utnyttja befintliga byggrätter så gott det gick istället och nu verkar det som man kan få till dryga 10-talet nya lagenheter i Veddige – en ort som verkligen behöver nya sådana.

Som vanligt hittar du det kompletta protokollet här på kommunens webbplats om någon vecka.