katbyggPå dagens sammanträde hanterade vi bl a följande ärenden:

Normalt är vi ganska eniga men i ett par ärenden var vi inte ense mellan majoritet och opposition. Ett av detta var en ansökan om planbesked i Rönnås, strax öster om Björkäng vid Törlan. Ansökan rörde något idag ganska ovanligt, dvs planläggning för ytterligare fritidshus i anslutning till ett befintligt fritidshusområde. Detta är ovanligt eftersom ansökningarna idag nästan enbart handlar om helårsbostäder. Vi i majoriteten bedömde att detta följer intentionerna i ÖP i den mån dom överhuvudtaget tar upp nya fritidshusområden. Översiktsplanen pratar nästa bara om nya områden för helårsboende.

Vi yttrade oss också över det förslag till ny VA-policy som tas fram i kommunen och köpte i huvudsak grundprincipen att nya detaljplanelagda områden ska anslutas till kommunalt VA. Däremot tyckte vi att förslaget var allt för kategoriskt eftersom det i praktiken förhindrar planläggning på orter där det inte går att få till kommunalt VA, det skulle kunna innebära att vi “lägger en död hand” över delar av kommunen. Därför ser vi istället att man måste kunna göra undantag och tillåta andra lösningar på ställen där man vill planlägga men där en kommunal lösning inte kommer att fungera.

Förutom Rönnås lämnade vi också positiva planbesked (dvs sagt ok till att planläggning kan börja) för Bikupan 4 vid motorvägen i Gunnestorp och för Bua 10: 97 bakom “parken” i hamnen.

Dessutom gav ett positivt planbesked till att ändra planen för Björnen 7 (gamla Ica-Eol för äldre varbergare) för att möjliggöra att Kunskapsskolan kan flytta in som hyresgäst till  kommunens fastighetsbolag. Eftersom vi fått ett uppdrag från KsAu blir detta beslut bara en formalitet, men oppositionen kände ändå att man vill säga nej vilket knappast är förvånande eftersom S mycket tydligt på alla sätt visat att man inte vill ha den här skolan i kommunen.

Detaljplanen som möjliggör att man kan inreda fler än två lägenheter i de äldre större husen i Tvååker stationssamhälle och som också ger lite större byggrätt är nu antagen.

En delvis ändrad detaljplan för Breareds centrum går nu ut för granskning. Jämfört med det förra kritiserade förslaget är påbyggnaden på saluhallen numera 3 våningar lägre, vi får se om kritikerna blidkas, men vi ser nu att huset bättre anpassas till höjden på angränsande hus.

Vi har nu också antagit en detaljplan för Vindragaren 5 och 22 vid Bryggaregatan. Precis som vid andra förtätningsprojekt har det även här funnits vissa invändningar från kringboende men vi bedömer att vi  hittat en rimlig nivå på byggnationen efter de revideringar som gjordes mellan samråd och granskning.

Vad gäller Björnen 7 hade vi också fått in en ansökan om ett tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet under tiden fram till att detaljplanen är antagen. Detta sa en enig nämnd nej till eftersom vi inte ser att det är en framkomlig väg. Det finns komplicerade frågor att lösa i samband med Kunskapsskolans eventuella etablering här och dessa måste klaras ut i ett formellt planarbete, vi kan inte föregripa detta.

En annan omdiskuterad fråga är den om att ändra användning på Väröbacka Gästgiveri till bostadsändamål. Här blev beslutet en återemiss eftersom vi vill ha en bättre helhetsbild innan vi fattar beslut.

Detta var som vanligt bara ett urval av våra beslut – hela protokollet kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsida efter att det justerats nästa fredag.