katbyggPå dagens sammanträde i Byggnadsnämnden hanterade vi bl a följande frågor:

En ny detaljplan som kommer att möjliggöra c:a 30 nya marklägenheter på Limabacka i området mitt emot Väröbacka Fotbollsplan går nu ut på samråd. Kommunfullmäktige ha redan sålt marken för detta ändamål.

En på papperet mindre planändring som säkert ändå kommer att intressera många är den för Rådhuset 20. Det handlar om det gamla Rådhuset vid torget (f.d. Ungdomens hus). I huvudsak handlar det om att ändra användningen i detaljplanen från “allmänt ändamål” till centrumfunktioner, kontor och liknande så att man kan använda byggnaden på ett vettigt sätt. I förslaget ingår möjligheten att göra en tillbyggnad in mot gården för ett restaurangkök eller liknande – i övrigt ska byggnaden bevaras som den är utvändigt. Den kommer också för första gången att få ett formellt skydd (s.k. q-märkning) i den nya detaljplanen – det har den inte haft hittills.

Vi har nu antagit en detaljplan för området väster om ICA-affären i Rolfstorp. Resultatet är att man kan bygga c:a 10-12 hyreslägenheter i två våningar inom området – ett gott tillskott i Rolfstorp.

Två andra planer för flerfamiljsbebyggelse i stadsområdet går nu ut på s.k. granskning dvs att man presenterar de ändringar som gjorts efter samrådet. Detta gäller dels Ryttaren 16 dvs området “framför” kvarnen vid S:a Vägen och dels Bålverket 6 i korsningen Rosenfredsgatan-Ringvägen.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Tofta 2:14 dvs den gamla sjuksköterskemottagningen i backen upp mot Idrottsplatsen som nu ska kunna användas för bostäder.

Ett bygglov som kan vara av intresse kan vara att vi nu förlängt det tidsbegränsade bygglovet för ljusreklamskylten vid 153:an vid Åttabro. Vi har fått en del klagomål på ljusstyrkan framförallt nattetid och därför krävt att sökanden ska redovisa mätningar där man klarar de riktlinjer för sådant som Trafikverket satt upp. Eftersom  sökanden nu kan visa detta har vi förlängt lovet i fem år till.

Vi har också som vanligt kunnat ge ett antal bygglov och förhandsbesked på villor på nämndens sammanträde, men det är då viktigt att påpeka att det bara är de “komplicerade” bygglovsärendena som överhuvudtaget kommer till oss politiker. De flesta byggloven ges av våra tjänstemän och anmäls bara till oss varje sammanträde – den här månaden hade förvaltningen gett ytterligare c:a 80 bygglov sedan förra mötet.

Den här månaden hade vi också ett stort antal s.k. OVK-ärenden. OVK står för Obligatorisk Ventilations Kontroll och går till så att fastighetsägaren får ta in en konsult som intygar att ventilationen fortfarande fungerar som tänkt i bygglovet – detta ska göras var 3:e, 6:e eller 9:e år beroende på vilken typ av ventilation huset har. Till oss i nämnden kommer dessa ärenden bara när fastighetsägaren, trots påstötning, inte gjort detta – då blir nästa steg ett s.k. vitesföreläggande och sådana kan bara politikerna i nämnden utfärda. Observera att syftet med vitesföreläggande inte är att man ska betala en massa pengar – målet är bara att fastighetsägaren uppfyller sina skyldigheter – gör han/hon det kommer vitet aldrig att dömas ut.

Som vanligt kommer du att hitta hela protokollet här på kommunens hemsida efter det att det justerats nästa fredag.