På dagens sammanträde hanterade vi  bl a följande ärenden:

Vi har bl a yttrat oss positivt om en motion om att ta fram fler s.k. ställplatser för husbilar. Allt fler turister kommer till Varberg med husbil och står bara sällan på reguljära campingplatser eftersom man inte erfordrar hela den servicen – då måste vi kunna erbjuda andra ställen som kan ge en basservice för deras behov också.

Den här gången hade vi också ett par ansökningar om vindkraftverk i Gammalsgärde och Spannarp. Inget av områdena finns med bland dem som pekats ut för framtida vindkraft i den helt nya översiktsplanen och i och med detta avslog vi båda.

Vi har också beslutat att överklaga förvaltningsrättens dom om de båda omskrivna “radhusen” i Kärradal. Detta gör vi eftersom vi ju fått olika beslut från två olika överklagande instanser hur vi ska tolka den s.k. byggnadshöjden som är avgörande för det här ärendet. Vi vill ha klarhet i detta så vi vet hur vi ska hantera andra liknande ärenden i framtiden där man bygger hus med mer än en bostad på en lutande tomt och då “trappar” byggnaden efter tomten.

2 detaljplaner för för en utbyggnad av Kärradals camping söder om Torpavägen och ett nytt område med fritidshus ytterligare söder om detta ner mot Kärravägen och påfarten till Västkustvägen är nu på utställning.

Vi har också skickat ut en detaljplan för c:a 10 nya tomter innanför Lindgården i Trönninge på samråd.

Detta är bara några av sammanlagt 87 ärenden vi hanterade på sammanträdet – men de flesta av dessa berör egentligen bara den som söker och de närmaste grannarna.

Vill du veta mera kan du som vanligt hitta det kompletta protokollet här på kommunens hemsida om någon vecka när det är justerat.