På gårdagens sammanträde i Byggnadsnämnden beslöt vi följande som kan vara av mera allmännt intresse:

Vi yttrade oss bl a över förslaget till översyn av kollektivtrafikens stadslinjenät där grundtanken är att koncentrera trafiken till 2 genomgående linjer som under högtrafik trafikeras varje kvart. Vi ställde oss positiva till förslaget men uttryckte samtidigt tveksamhet till koncentrera den genomgående trafiken till V:a Vallgatan.

Vi godkände också det kulturhistoriska underlag för plan- och byggfrågor i stadskärnan som varit ute på remiss och beslöt att detta ska ligga till underlag för fortsatt hantering av de konkreta ansökningar som kommer in framöver. Materialet är framtaget av en utomstående konsult som sett på Varbergs centrum med friska ögon och gett förslag på hur varje enskilt hus i centrala stan ska hanteras i framtiden ur kulturhistorisk synvinkel och väga detta mot andra intressen.  Materialet kommer längre fram att läggas ut på kommunens hemsida när det anpassats formatsmässigt för detta.

En ny detaljplan för en cirkulationsplats i Trönninge i korsningen mellan Lindbergsvägen och Pilgatan har skickats ut på samråd och målsättningen är att anta planen redan i sommar. Planen innehåller också mark för den cykelbana som är tänkt att byggas till Lindberga Skola.

Vi har också för vår del godkänt en detaljplan som som ger möjlighet att bygga ett nytt femvåningshus vid Falkenbergsgatan.

Nytt är en detaljplan för kv. Lagmannen som är på samråd. Detta handlar om att Varbergs Bostads AB vill bygga ett femvåningshus istället för det envåningshus som tidigare innehöll sorteringsdelen av gamla posten på Kungsgatan, detta hus kommer då att ansluta till det hus som sedan 60-talet ligger närmare biblioteket.

Vi har dessutom antagit en ny parkeringsnorm för Varbergs kommun. Denna norm lägger fast hur många p-platser man måste ordna när man bygger ex vis bostäder, kontor och butiker. I centrala delen av stan kan fastighetsägarna sällan lösa detta på den egna tomten och då kan man istället göra s.k. avlösen dvs betala en summa till kommunen som då anordanr p-platser någon annan plats i eller kring centrum. Den nya normen innebär kortfattat att vi kräver färre p-platser för ex vis nya bostäder eftersom trenden tydligt är att färre väljer bort bil om man bor centralt.

Detta vara bara några av de totalt 63 ärendena som var uppe – vill du veta mera om dessa kan du hitta det kompletta protokollet här på kommunens hemsida efter att det justerats.