bn2015mindreDen här gången hade vi ett lite större antal intressanta ärenden – det blir lite olika från månad till månad.

Framför allt antog vi två större detaljplaner som ger sammanlagt c:a 340 nya bostäder när de byggs ut. Vi hade satt ett ambitiöst mål när året började att vi skulle anta detaljplaner för mer än 500 nya bostäder under året och det klarar vi även om vi har tre planer som av olika skäl inte kommer att antas innan de första månaderna nästa år – fördröjningen av dessa ligger alla utanför vår kontroll dvs planerna är i princip färdiga för vår del men det är andra faktorer som hänger upp sig.

Ett exempel är en detaljplan för ett antal nya villor i Duveslätt där det har varit svårt för VIVAB att få till en lösning av dagvattnet, ett annat är detaljplanen för del 2 vid Bläshammar där det visade sig att trafikverket inte accepterade  mer trafik i den befintliga trevägskorsningen in i området utan i fortsättningen kräver en rondellösning på gamla E6 som måste utredas först och ett tredje är detaljplanen som kallas Pilgatan del 2 i Trönninge där frågan om kommunen eller trafikverket ska ha hand om olika delar av Pilgatan framöver fördröjer – innan man har ett avtal om vem som ska betala vad kan vi inte anta den planen heller. Sådana här faktorer är de vanligaste till att detaljplaner fördröjs – det är lätt att tänka sig planarbetet bara består av att rita plankartan och anta den men det är sällan där fördröjningen ligger. Dessa tre planer kommer alla att antas i början av nästa år och då får vi lite fler planlagda bostäder under 2016 istället.

Den slutsats vi drar av detta är vi måste höja vår målsättning ytterligare och för 2016 höjer Byggnadsnämnden därför målet till att vi ska anta detaljplaner för  700 bostäder under året. För vår del bemannar vi upp för att klara detta, men problemet är (som framgår av exemplen ovan) att det ofta är frågor utanför vår kontroll som fördröjer och då är det lika viktigt för vår del att andra förvaltningar och bolag också ökar ut sina resurser motsvarande.

En av de planer vi nu antog är den för Brunnsberg mitt emot kyrkogården – den planen ger Varbergs Bostad möjlighet att bygga c:a 180 nya hyreslägenheter och en större ny förskola.

Den andra större bostadsplanen vi antog är den för Marmorlyckan i Breared söder om Bovieran som ger c:a 160 nya bostäder i varierad småskalig bebyggelse.

Detaljplanen för kv. Falkenbäck i centrala stan går nu ut på sin andra remissrunda, det som kallas granskning. Planen ger utrymme för c:a 85 nya bostäder och ett större underjordiskt garage som ersätter den markparkering som idag finna på tomten.

Ett annat större detaljplaneprojekt som nu går ut på samråd är Alunskiffern 1. Detta är den tomt vid södra infarten till Breared där man tidigare tänkte sig en vårdcentral och där det nu ligger en skatebana. Här tänker man sig att bygga dels ett äldreboende med c:a 50  lägenheter men också c:a 170 “vanliga” lägenheter – dels ovanpå äldreboendet men framför allt i två högre punkthus längs Västkustvägen. Denna plan går nu ut på samråd.

Ett annat lite mindre planprojekt som också nu går ut på samråd är Årnäs 4:69. Det handlar om den gamla butiken i Espevik som nu är tänkt att ersättas av c:a  nya radhus.

En annan mycket intressant detaljplan (trots att den inte innehåller några bostäder) som också nu är antagen är den för Tändstiftet 1. Det handlar om det gamla Kontrollhudar-området strax öster om Lassabacka där det nu finns en plan som tillåter 20.000 m² (Ja – det är rätt antal nollor) verksamheter och skrymmande handel. Det här kommer att bli ett rejält tillskott till den “halvexterna” handeln i Varberg.

Den här gången har jag bara skrivit om detaljplaneärendena – men det känns som dom var det viktigaste på det här sammanträdet.

Det kompletta protokollet hittar du som vanligt här på kommunens hemsida om någon vecka när det är justerat.