katbyggJag upptäckte att jag missat att lägga upp kommentarer direkt efter sammanträdet som jag brukar – så här kommer dom, fyra dar försenade:

Vi fick bl a information om de ändringar i PBL som träder i kraft 2 juli – framför allt handlar det om de redan omtalade 25 m² stora kompletteringsbyggnader som man ska kunna bygga på sin tomt utan bygglov. Det är viktigt att komma ihåg att bygglovsbefrielsen inte innebär att det bara är att bygga. Man ska göra bygganmälan till stadsbyggnadskontoret och också få ett startbesked innan man kan börja bygga. Detta hänger bl a samman med att dessa komplementbyggnader också, till skillnad från friggebodar, kan innehålla en bostad och då ställs det samma krav på storlek på badrum och liknande som om man behövde bygglov och detta ska byggnadsnämnden bevaka även här. I princip gäller samma sak vid den nya tillbyggnad på 15 m² som också nu är tillåten utan bygglov. Jag tror dom här kraven kommer som en överraskning för många som trott att det är fullständigt fritt och redan beställt virket.

Vi har också börjat bjuda in cheferna för de förvaltningar och bolag som har mest med våra ärenden att göra bl a som remissinstanser. Tanken är att dom ska kunna informera oss hur dom jobbar både med “våra” ärenden och med allt annat man har ansvar för. Den här gången började vi med Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningens chef Stefan Andersson och Planeringskontorets chef Jan Malmgren. Ett exempel på saker vi fick veta kan vara att Miljö -och Hälsa sannolikt använder en hel tjänst bara för att hantera våra remisser, en ganska stor del av detta är bygglov där MHN oftast ska godkänna en avloppslösning.   Erfarenheten av detta var mycket positiv och vi fortsätter nu med i första hand Hamn- och Gata och VIVAB.

Den här gången antog vi en detaljplan för det s.k. Arboretum-området i Prästakullen. Planen medger byggandet av c:a 140 nya bostäder i varierande former, både en-, par- och flerfamiljshus.

En detaljplan för Munkagård 1:57 i västra Tvååker går nu ut på granskning (dvs den andra, lite enklare, remissvändan). Planområdet har minskats en del, dels därför att kommunen antagligen har en annan användning för sin mark i väster och dels därför att de tre planerade radhuslängorna utgår pga av närheten till vindkraftverken öster om motorvägen. Kvar är fortfarande ett område som kommer att rymma drygt 40 nya bostäder.

Detaljplanen för Björnen 7 fortsätter att väcka diskussion. Den här gången handlade det om att skicka ut en planändring på samråd som medger bl a att lokalerna kan användas för skola. S fortsätter halsstarrigt att säga nej – för min del handlar det bara om att vi fått ett uppdrag av majoriteten i kommunen att göra denna plan och då gör vi den. Det finns ett antal frågor som behöver besvaras om lämpligheten av en skola just här avseende bl a utemiljö, rastmöjligheter, trafik osv. Fp: s representant i Bn ville återemittera ärendet för att utreda detta innan samrådet – både jag och resten av borgerligheten ansåg att detta bara skulle fördröja – de här frågorna kommer säkert att beröras i alla fall av remissinstanserna under samrådet.

Detaljplanen norr om Pilgatan del 2 går nu ut på granskning. Del 2 är delen mellan den plan där man redan bygger ett dagis och österut mot Trönninge.  Området ska rymma c.a 150 nya bostäder, både villor och ganska höga flerfamiljshus i “bakkant” (upp till 6 våningar).

En annan detaljplan för Svärdfisken 29 m fl går nu också ut på granskning.  Svärdfisken 29 är det område vid Monark där bla Mekonomen i dag ligger. Dessa byggnader ska rivas och ersättas av en kombination av centrumfunktioner, kontor och c:a 50 bostäder. Birger Svenssons väg kommer i framtiden att bli en allt viktigare entre till staden och vi jobbar mycket medvetet på att styra upp ny byggnation i området så att det får en tydlig stadskaraktär – den här planen är en del av detta.

Bland byggloven tror jag att Väröbacka 31:7 är det som intresserar flest. Det handlar om ändrad användning av Väröbacka Gästgiveri som i fortsättningen är tänkt att användas som boende för ensamkommande flyktingar. Ett flertal namnlistor har kommit in som motsätter sig ändringen bl a för att byggnaden borde bevaras som gästgiveri, närheten till trafik osv men vi kan konstatera att byggnadsnämndens uppgift är se om ansökningar följer Plan- och Bygglagen och gällande detaljplaner. Vi ska inte göra bedömningar av sökandens affärside och det finns heller inget bygglov på hyresgäster i Sverige. Därför finner vi att ansökan följer detaljplanebestämmelserna och varken Miljö -och Hälsa eller Kulturmiljö Halland har några invändningar mot ändringen. Då ska vi ge bygglov och det har vi också gjort – i bygglovet har vi dessutom lagt till att byggnaden inte får förvanskas utseendemässigt.