katbyggDet var rätt spännande att studera nämndsledamöterna på dagens sammanträde – jag har sett samma sak flera gånger förut – dvs att det infinner sig en viss “seghet” veckan efter en intensiv valrörelse. Trots detta tog vi som vanligt ett antal kloka beslut:

Vi har bl a de senaste månaderna bjudit in cheferna för de andra förvaltningar som har mycket med oss och våra ärenden att göra – den här gången var det Hamn- och Gatuchefen Henrik Petzäll som presenterade deras verksamhet och vi hade också en bra chans att diskutera hur vi hantera alla de ärenden där Hamn- och Gata är remissinstans eller står för de grundläggande utredningar som vi använder för att kunna hantera detaljplaner eller bygglov. Det här inbjudningarna har varit mycket nyttiga och jag kan bara rekommendera andra nämnder att göra motsvarande.

Vi gav den här gången bl a ett positivt planbesked för Krukmakaren 13 /Getakärr 3:120, två fastigheter i korsningen Malmgatan/Ö:a Vallgatan som man enligt ansökan tänker bebygga med ett par nya hus 4-5 våningar som ska inrymma c.a 30 nya lägenheter. Om det verkligen går att göra detta visar sig i själva detaljplanearbetet som inte är påbörjat än.

Detaljplanen för det gamla Rådhuset (ungdomens hus) vid torget går nu ut på granskning. Planen ger för första gången ett skydd för byggnaden (som den hittills inte formellt haft) både vad gäller det utvändiga utseendet och trapphusdelen inomhus. En av ändringarna i det nya förslaget är att man (efter kontakt med landsantikvarien) tar bort den tillgänglighetsramp som tidigare låg framför byggnaden – denna ersätts genom att entredörren sänks till gatans nivå – sedan får ramp- eller hisslösningen ligga inomhus i stället. Planbestämmelsen tillåter både centrumändamål, kontor och bostäder vilket ger en flexibilitet för framtiden (även om bostäder är inte aktuellt nu).

En ny detaljplan för Tändstiftet 1 dvs gamla Kontrollhudar vid Värnamovägen går de närmaste veckorna ut på samråd. Planförslaget innehåller stora ytor för s.k. skrymmande handel men också plats för en ev. livsmedelsbutik.

Vi har också gett positivt planbesked för en planändring på fastigheterna Snidaren, 1, 2 och 15 i korsningen Träslövsvägen/Sveagatan mitt emot kv. Lorensberg. Tanken är att bebygga dessa tre fastigheter med ett par nya hus med flera lägenheter – omfattningen får ge sig i planarbetet som inte kommer att starta omedelbart utan på ett par års sikt.

Bland byggloven är som vanligt de flesta inte av mera allmänt intresse men ett par förtjänar att nämnas:

Vi har t ex gett bygglov för en tillbyggnad (bakåt) av restaurang Solviken.

De senaste månaderna har vi gett bygglov för flera pumpstationer för avlopp – i takt med utbyggnad berörs ju inte bara den lokala miljön utan det behövs också pumpstationer på jämna mellanrum längs “matarledningarna” – den utbyggnaden är intressant därför att den på sikt ger en möjlighet koppla upp flera områden till kommunalt VA – vilket i sin tur ger möjlighet för fler att bosätta sig på landsbygden.

Som vanligt har vi förutom detta också hanterat ett antal bygglov, förelägganden och anmälningar som vi alltid gör varje sammanträde – hela protokollet hittar du på kommunens hemsida om en dryg vecka när det är justerat.