På gårdagens nämndssammanträde hade vi som vanligt ett antal ärenden som är av mera allmänt intresse:

Bl a har vi varje sammanträde det här året några förelägganden som gäller s.k. “enkelt avhjälpta hinder“.  Detta handlar om att fastighetsägarna till offentliga lokaler måste se över handikappanpassningen och åtgärda sådant man kan göra utan allt för stora kostnader t ex kontrastmarkeringar för de som ser dåligt och räcken och ramper för de som har svårt att gå. När lagstiftningen infördes hade fastighetsägarna fram till  och med 2010 på sig att åtgärda frivilligt – nu 2011 gör stadsbyggnadskontoret  inspektioner och sedan förelägger vi förelääger vi för att något ska hända. Vi har börjat med kvarteren i centrala stan där problemet är störst.

Vi har också sett över riktlinjerna för till- och komplementbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse. Den nya tolkningen av detta innebär att man utan bygglov kan bygga till sitt hus max 50m² eller max 40% av ytan utan bygglov – observera att detta bara gäller utanför sammanhållen bebyggelse (var det finns sådan kan ni få hjälp av stadsbyggnadskontoret med).

Ett förslag på om- och tillbyggnad av Strandkiosken i Läjet är nu på remiss hos berörda grannar.

En detaljplan för området runt Trämuseet och Prästgården i Åsby (Derome) är nu på samråd – inte minst planerna på vandrarhem i Prästgården har i programskedet mött en hel del åsikter bland grannarna men KsAu valde ändå att ge oss uppdraget att göra planen – vi får se vad samrådet ger.

En detaljplan för området runt Veddige Prästgård är också nu på samråd. Man gör 4 lägenheter i själva prästgården men bygger också marklägenheter i nya byggnader på tomten.

Den nya planen för Björkängs camping är nu ute på förnyad utställning – planarbetet har varit avbrutet ganska länge i avvaktan på att länsstyrelsen ska bli färdiga med strandskyddsfrågorna – eftersom deras beslut förändrar förutsättningarna blir det en ny utställning av ett modifierat förslag.

En annan omdebatterad detaljplan är den för Kavalleristen dvs området norr om kvarnen vid Södra vägen. I det förslag som nu är på utställning har man valt en lösning istället gör de olika alternativ på höjder i olika delar av fastigheten som presenterades i samrådet och med en översta våningen indragen för mindre påverkan på omgivningen.

Vi har nu också antagit planen för den utökade kyrkogården runt Träslövs kyrka.