bn2015mindreDen här gången hade vi ganska lite av allmänt intresse:

Ett lite knepigt ärende är en gammal detaljplan i Galtabäck. Planen gjordes för över 20 år sedan efter de principer som gällde då men har sedan aldrig byggts ut innan nu när ett byggföretag satt igång. Problemet är självklart att utvecklingen kommer ifatt en gammal plan inte minst vad gäller hanteringen av dagvatten,  dels har kraven ändrats men dels hinner det ju också hända mycket på 20 år utanför planområdet – de diken som ansågs kunna ta emot dagvattnet från området då, kanske är igenvuxna eller till och med raserade idag.

Några grannar vill att vi upphäver detaljplanen men vi bedömer att det finns fler åtgärder man kan pröva för att komma till rätta med detta innan vi tar ett så drastiskt steg. Man måste komma ihåg att en antagen detaljplan innebär en byggrätt och ta bort en sådan är inte det enklaste.

Vi har nu äntligen också kunna anta detaljplanen för Smeakalles Äng del 2 i Tvååker. Planen innehåller c:a 55 nya bostäder och har egentligen varit klar för vår del ett bra tag. Även här har problemet varit att ta om hand dagvattnet utanför planområdet men nu finns det ett avtal mellan VIVAB och det som heter Munkaskogs dikningsföretag som gör att planen kan antas.

Ibland är man tvungen att säga nej till ett s.k. planbesked dvs en ansökan om planläggning. I det här fallet gällde det ett mindre område med 4-5 tomter ute på Getterön. Vi håller på med en översyn av byggrätterna på Getterön i syfte att öka möjligheterna att helårsbo men i det arbetet har vi också sagt att vi inte gör några nya tomter just nu. I just det här fallet kolliderar också det tänkta området med två olika statliga s.k. riksintresseområden.

På bygglovssidan är som vanligt det mesta knappast av allmänt intresse men ett par saker är värda att nämna:

Ett sådant är ett tidsbegränsat bygglov för  ett 20-tal ställplatser för husbilar på parkeringen nere i Getteröns Hamn. Lovet är 5-årigt och gäller bara vintersäsongen varje år dvs mellan 1 oktober och 31 mars – på sommaren används självklart parkeringen till annat. En del närboende har framfört farhågor för ökad trafik men vi bedömer att  detta kanske mera gäller sommaren än vintern då trafiken rimligen är begränsad dit ut.

Det andra ärendet är ett rivningslov på Renen 13. I kommunfullmäktige hade vi för någon månad sedan detta ärende och Kf beslöt att riva bara de delar som är värst utsatta och som vi redan vet måste bort för att komma åt föroreningarna i marken,  medan större delen av byggnaden med “sågtandstaket” om möjligt ska bevaras på något sätt – hur det skulle kunna användas är inte klart ännu och man vet ju heller inte slutgiltigt hur mycket som är möjligt att bevara men det får i så fall komma i en senare etapp när man vet mer. Detta rivningslov gäller emellertid bara det som Kf beslutade om.

Två mindre byggnader har fått rivningslov sedan tidigare – det handlar om disponentvillan och det s.k. magasinet i kontorslängans förlängning norrut – dessa båda mindre byggnader var dom som låg allra närmast huvudkällan till föroreningarna.

Många är nog inte medvetna om detta men Byggnadsnämnden är en egen myndighet i sådana här fall dvs kommunen måste söka lov för att bygga eller riva något precis som privatpersoner och företag får göra och det är detta som skett här dvs kommunen har ansökt om ett rivningslov hos byggnadsnämnden.