Den här månaden har vi kanske framför allt hanterat många nya planbesked men först ett par andra planfrågor:

Den ganska stora och komplicerade detaljplanen för Alunskiffern 1 har vi nu godkänt – detta innebär att planen slutligen kommer upp för antagande i Kommunfullmäktige sannolikt i april. För den som missat det handlar det om en detaljplan vid södra infarten till Breared på Västkustvägen. Här är det tänkt att byggas dels ett äldreboende med en del vanliga lägenheter ovanpå och dels ett par högre punkthus närmast Västkustvägen. Planen möjliggör c:a 220 lägenheter varav drygt 50 i form av äldreomsorg. Länsstyrelsen har haft en del farhågor om bullernivåerna på balkongerna åt väster på de lägenheter som ligger mot Västkustvägen (hanteras egentligen i nästa skede dvs bygglovet) men Hamn- och Gatunämnden har nu beslutat om en hastighetssänkning förbi husen vilket sänker bullret några dB.

Detaljplanen för Sunnvära 8:3 går nu ut på granskning. Planen möjliggör byggnationen av den stora “modulfabrik” som Deromekoncernen har valt att placera på kommunens mark vid motorvägsmotet i Väröbacka på östra sidan norr om Syllingevägen mot Veddige. Det är  inga större förändringar jämfört med hur det såg ut i samrådsskedet  men det är mycket jobb gjort med olika utredningar – en av dom saker grannarna på andra sidan vägen pratade mycket om på samrådsmötet var passagemöjligheten genom området – nu finns möjlighet att göra en gc-passage.

Som jag skrev i början handlade det mycket om planbesked den här gången och vi gav sammanlagt 8 nya sådana positiva planbesked dvs löften att påbörja en detaljplaneläggning antingen nu genast eller något år fram i tiden beroende på förutsättningar och prioriteringar:

Det första positiva planbeskedet var för Nygård 1:46 och 1:198 – det rör sig om två tomter där man svänger ut till S:a Näs – dels den sedan länge avrivna affärstomten i hörnet och dels den där Röda Korsets Kupan låg förut. Här vill sökanden bygga två flerfamiljshus i 4-5 våningar med kanske 80 lägenheter. Precis som för alla de andra beskeden kommer sedan omfattningen på det man verkligen kan bygga att avgöras i själva detaljplanearbetet men jag anger ändå vad som står i ansökan så att ni som läser får en uppfattning om storleksordningen.

Nästa planbesked vi gav var för Tolken 9 – gamla Bildepån vid Träslövsvägen – där vill man ändra planen så att den medger bostäder och kontor. Vad det blir i slutändan får ge sig i planarbetet, man anger inte varken detta eller exploateringsgraden i ansökan.

Vi gav också planbesked för Trönningenäs 1:44 – ger c:a 12 nya villor – den här kör vi igång med omedelbart – kanske inte av prioriteringsskäl utan för att vi kan ta med detta område också i en annan plan som precis påbörjas på grannfastigheten.

Nästa planbesked är för Fastarp 3:6, Tvååker – här vill Vbg:s Bostad  bygga två flerfamiljshus i c:a 5 våningar på det öppna området bakom Sparbanken i Tvååker. Ansökan säger inget om antalet lägenheter men min mycket grova gissning är kanske drygt 30 – som vanligt beror detta slutligen på husen storlek och antalet våningar.

Varbergs Bostad hade ytterligare en ansökan om planbesked i Tvååker på Fastarp 12:20 – längst in på Samuels väg bakom den garagelänga som finns där nu. Ansökan gäller 4 punkthus i 4 våningar men om detta går att få in får som vanligt detaljstuderas i planarbetet. Här är det ännu svårare att säga hur många lägenheter det blir men min gissning (inte så värst kvalificerad) är 50-60st – punkthus har ju oftast 3 eller 4 lägenheter per våningsplan.

Ett annat planbesked gav vi för Ryttaren 12 och 15 – det handlar om de två följande villatomterna omedelbart norr om det hus som idag byggs ”framför” kvarnen vid S:a Vägen. Här är det tänkt att bli c:a 20 lägenheter i linje med det redan byggda längs gatan

Nästa planbesked är för Vabränna 4:14 och 9:2 – Vbg:s Bostad vill komplettera med ett par nya hus i jämte de befintliga hyreshusen man redan har i Veddige. Man vill lägga ett par hus i 4-5 våningar ut mot Kullavägen på parkerings- och garageytan vid de befintliga husen. Här redovisas inte hur man tänker sig husen så det blir ännu svårare än i Tvååker att sia om antalet lägenheter men en ren gissning är kanske ett drygt 30-tal.

Det sista planbeskedet den här gången är för Ekorren 13 och 16 – det handlar om tobaksaffären och den gamla villan och uthuset med bostad tillsammans med den trekantiga parkeringsytan framför vid Birger Svenssons väg mittemot Monark. Här vill man bygga flerfamiljshus med c:a 70 lägenheter i 4-5 våningar. Förutsättningen är att man kan komma åt parkeringsytan som idag är kommunal och en rest av gamla genomfarten i stan vilket innebär att det finns en hel del ledningar och sådant i marken. Vi har sedan gammalt en tidigare ansökan längre upp i kvarteret Ekorren vilket innebär att vi sannolikt kommer att ta ett grepp på hela kvarteret och det kan självfallet i slutändan betyda betydligt fler nya bostäder i kvarteret.

Den här tiden varje år är det aktuellt att föreslå objekt till Hallands Museiförenings diplom för byggnadsvård och den här gången föreslår vi två äldre villor vid Viskastigen i Veddige samhälle, fastighetsägarna till Vabränna 1:18 och Vabränna 1:46. Observera att det bara delas ut ett par stycken i hela Halland varje år så det är inte säkert att något av dom hamnar i Varbergs kommun.

Byggloven är som vanligt oftast av mera begränsat allmänt intresse men ett par är värda att nämna:

Vad gäller Rådhuset har kommunens fastighetsbolag nu kommit in med en modifierad bygglovsansökan som följer detaljplanen och i och med detta har vi gett ett bygglov. Det gamla lovet upphävdes av länsstyrelsen av rent formella skäl om grannhörandet men sökanden har ändå valt att ändra sin ansökan så att de båda nya dörrarna (istället för fönster) mot torget nu är borttagna.

Rubriken Bomlyckan 10 (heijlska villan) brukar alltid väcka både intresse och spekulationer när den dyker upp i våra ärendelistor så det är väl  lika bra att kommentera även detta. Den här gången handlar det bara om att man sökt bygglov för att kunna flytta en takkupa några decimeter i sidled – detta handlar helt enkelt om att man när man nu isolerar huset för första gången måste flytta takkupan i sidled för att få plats med isoleringen.

Ett tredje omskrivet lov är det för Bålverket 6 vid Ringvägen. Där har vi nu gett ett nytt bygglov efter att byggaren ändra en del. Jag tycker länsstyrelsen formulerade sig ganska olyckligt i sitt upphävande av det förra lovet där det för den oinvigde kunde framstå som att husen var alldeles för stora (15-20-25%) – så är det inte. Däremot var den formella byggnadsarean för stor men det är något helt annat och har att göra med det underjordiska garaget som finns inte bara under de båda husen utan också emellan. Regeln säger att om något sticker upp mer än 60 cm ovan mark ska det räknas in i byggnadsarean och det gör en del av garagetaket mellan husen (det finns alltså ingenting ovanpå garaget utan det är öppet mellan husen). Lösningen på detta är inte mer komplicerad än att man gör åtgärder på tomten så att inte garaget sticker upp mer 60 cm längre, då blir som genom ett trollslag byggnadsarean helt plötsligt korrekt.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är justerat.