På dagens sammanträde hade vi ovanligt få ärenden av mera allmänt intresse:

Ett ämne som kanske inte är direkt intressant för någon annan än oss själva men ändå visar på något allmängiltigt är vårt bokslut. Verksamheten 2013 gick med ungefär 1,7 miljoner i överskott och det är pengar som vi nu lämnar till den gemensamma “kommunkassan”. Anledning är den fortsatta höga nivån på byggverksamheten och detta slår direkt igenom på våra taxeinkomster som betalar större delen av vår verksamhet (2/3 taxor, 1/3 skattepengar). Det ökade trycket på verksamheten innebär ju också att man måste öka ut personalen men anställningar tar några månader att genomföra och det innebär att kostnadsökningarna som hänger ihop med inkomsterna inte kommer innan i år 2014 – därav en stor del av överskottet!

Den planändring vi håller på med i Tvååker där vi ser över byggrätter och ger möjligheter att dela in större hus i flera lägenheter går nu ut för granskning. Ändringen gäller i princip hela den befintliga byggnationen i Tvååkers samhälle.

Planändringen för kv. Fläkten som ger Bildepån en möjlighet att bygga nytt och större är nu antagen. Det handlar vad jag förstår om nya verkstadslokaler men planen styr ju inte vad man bygger så det kan säkert ändras.

Detaljplanen för kv. Vindragaren där Derome tänker bygga två nya fastigheter, ett ute vid Bryggaregatan och ett inne i kvarteret, går också ut på granskning. Jämfört med det ursprungliga förslaget är nu det inre huset sänkt en våning dvs 4 våningar precis som vid gatan.

En ny intressant detaljplan är den som kallas Bläshammar etapp 2. Området ska byggas ut av Skanska och kommer så småningom att innehålla c.a 140 nya bostäder i varierande former (flerbostadshus, parhus och villor). Området kommer att ligga öster om det nuvarande och den infartsgata som idag går in i området ät tänkt att fungera även för hela det nya området, vilket innebär att den gamla vägen in förbi skolan kommer att stängas av.

Ett problem som blir allt tydligare för oss syns i flera av de bygglovsärenden vi hanterat idag. Det problemet är att få tillräckligt snabba svar från de andra kommunala förvaltningar och bolag som också måste säga sitt innan vi kan hantera bygglovet. Vi har ökat vår kapacitet för att svara upp mot efterfrågan både vad gäller bygglov och detaljplaner men ska systemet fungera behöver också de andra förvaltningarna få ökade resurser så att dom hinner yttra sig om ex vis gator och vägar, VA-utbyggnader och liknande.  Problemet för vår del är att vi har ett krav i Plan- och Bygglagen att normalt kunna ge ett svar på en bygglovsansökan inom 10 veckor, motsvarande krav finns inte på dom som ska yttra sig till oss.

Som vanligt hittar du hela protokollet här på kommunens nya fina hemsida om någon vecka när det är justerat.