katbyggDen här gången har vi bl a satt datumar på arbetet med en lång rad planöversyner efter fritidshusutredningen. I denna kom kommunen fram till att vi kan, och ska, öka ut byggrätterna i ett antal fritidshusområden så att folk har lättare att helårsbo där. Vi börjar med att  se över detaljplanerna på Getterön och östra Årnäs och där ska vi starta 3.e kvartalet i år med målet att anta planerna 4:e kvartalet nästa år. Trönningenäs och Kråkeberg börjar vi sedan 1:a kvartalet 2015 och avslutar 1:a kvartalet 2016 och den sista etappen blir då  Bua strand och Torstorp som kommer att starta lite senare under 2015. Observera att det oftast rör sig om flera olika detaljplaner på varje ställe.

Vi har nu också antagit en detaljplan för Cafevägen och ett antal angränsande fastigheter i Kärradal. Sista ordet är säkert inte sagt med detta – finns det någon detaljplan jag känner mig säker på kommer att överklagas är det denna.

En planändring i Munkagårds industriområde i sydvästra Tvååker är nu också antagen. Ändring tar bort ett stort område med s.k. prickmark som gör att man kan bygga ävden i västra delen av det befintliga planområdet.

En detaljplan för Duveslätt 1:3 med flera går nu ut på utställning. Planen ger dels nya byggrätter för villor men ger också större byggrätter i det befintliga fastighetsbeståndet runt Espeviksgården. Det har tagit lite tid från det första samrådet och detta beror huvudsakligen på dagvattenfrågorna i området som är lite komplicerade och krävt en hel del utredning.

Vi har också gett ett planbesked på en planöversyn av Espeviks camping. Exakt va denna kommer att innehålla får ge sig i detaljplaneprocessen men det handlar bl a om att flytta vägen som idag går tvärs genom campingen.

Bland byggloven är som vanlig de flesta knappast av allmänt intresse men vi kan bl a nämna:

Ett tidsbegränsat 5-årigt lov har getts för ställplatser för husbilar på Getterön. Det handlar om det område bakom Eliassons båtvarv där båtklubben idag vinteruppställer båtar. tanken är att klubben ska kunna utnyttja samma platser för att istället kunna ställa upp husbilar under tiden när där inte ligger några båtar. Lovet är tillfälligt men det pågår just nu en detaljplaneändring som sannolikt kommer att innehålla den här möjligheten permanent.

Hela protokollet hittar du här på kommunens hemsida om någon vecka när det är justerat.