bn2015På gårdagens sammanträde hade vi som vanligt några ärenden av mera allmänt intresse:

Bland annat gav vi ett positivt planbesked för Svärdfisken 29 etapp 2 vid Birger Svenssons väg. En etapp är det kontorshus som redan håller på att byggas och och nästa är delen närmast Monark där bl a Mekonomen idag ligger, Där har vi redan ändrat detaljplanen. Etapp 2 är området mitt emellan där Arbetsförmedlingen och en del annat ligger idag och där tänker man sig en blandning av kontor och centrumfunktioner i bottenvåningen och c.a 90 lägenheter ovanpå. Planarbetet är tänkt att börja till sommaren. Anledningen till att man avvaktat lite med den här delen är att vi först måste veta mer exakt var järnvägen kommer att placeras i “sidled” för att kunna bedöma närheten till nya bostäder i planen.

En detaljplan för Hansegård och Gröningagård i Trönninge på Klastorpsvägens södra sida går nu ut på utställning. Planen var på samråd för flera år sedan men gick sedan lite i stå. Exploatören har nu tänkt om lite tillsammans med ett byggföretag så planen har nu lite annan utformning och omfattning. Tanken är att man ska åstadkomma c:a 60-70 nya bostäder.

Vi var också tvungna att säga nej till en ansökan om planbesked för 10 villatomter på Träslöv 36:1. Min tro är att man säkert kommer att kunna bygga villor här i framtiden men inte just nu. I kommunens översiktsplan finns tanken att förlänga Österängsvägen ut till motorvägen och göra en ny påfart där vägen mot Hunnestad/Dagsås idag passerar under E6. Då måste det vara rimligt att först veta om och hur den vägen kommer att dras, innan man placerar ut tomter som kan riskera att “ligga i vägen”.

På bygglovssidan var det den här gången inte så många ärenden som påverkar allmänheten förutom kanske att vi gett ett tidsbegränsat bygglov ytterligare några år att ställa upp dom åttakantiga julbodarna på torget under julmånaden.

Vi hanterade också ett par nya telekomtorn. Idag är det inte så många sådana som för några år sedan – det handlar mest om kompletteringar i de befintliga näten för att öka antingen kapaciteten eller täckningen. I görligaste mån försöker man att samordna så att flera operatörer kan sitta i samma mast och det sker också dvs att operatörerna köper plats i varandras master men detta funkar bara till en viss gräns. Detta eftersom man har sämre täckning ju längre ner i masten man sitter och överst sitter självklart den operatör som satte upp masten från början. Det är också värt att påminna om att det bara är den nya masten som behöver bygglov, inte sändaren. Detta innebär att det inte krävs några bygglov för de sändare som sätts upp i befintliga master, kyrktorn, skorstenar, på hustak osv.

En annan sorts ärenden som vi numera har något eller några av nästan varje sammanträde är förelägganden om takskyddsanordningar. Det här ju egentligen en fråga för sotarna och berör deras arbetsmiljö. Är takanordningarna inte “i ordning” får man först ett påpekande och fixar man detta händer det inget mer. Vi kommer in först när man inte rättar till bristerna efter påpekandena, då blir nästa steg att man tar ett beslut om vitesföreläggande och detta kan inte sotarna göra eftersom dom inte är någon myndighet som vi är i byggnadsnämnden.

Det är viktigt att påpeka att detta alltid sker i två steg.

Första steget är att du får ett föreläggande att fixa saken inom en viss tid annars får du ett vite. Gör du sedan detta hände det heller inget mer. Skulle du däremot inte rätta till saken kommer vi att ta ett nytt beslut och det innebär att vi begär ett utdömande av vite hos länsrätten men så långt har jag aldrig hittills varit med om att något ärende om takskyddsanordningar gått.

Stefan Stenberg (c)
ordförande Byggnadsnämnden