På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande:

Vi gav ex vis ett positivt planbesked (dvs att detaljplaneläggning kan börja) för en fastighet i kv Söderport där man ska ersätta ett äldre ombyggt hus med ett lite större modernare några hus söder om det s.k. Jobsonska huset vid Rosenfedsgatan.

Ett annat positivt planbesked gäller en mindre fastighet en bit sydväst om fotbollsplanerna i Bua som ska medge c:a 4 nya villatomter.

Ett tredje nytt planbeskedsområde ligger i västra Tångaberg där man i anslutning till de befintliga villorna ska kunna göra 10-12 nya.

Detaljplanen för Fästningsterrassen och den s.k. Tenaljterrassen har vi nu antagit. Planen ska möjliggöra en ny mera permanent restaurangbyggnad på Fästningsterrassen och en mycket speciellt utformad servicebyggnad för Barnens badstrand och det nya Fästningsbadet vid Tenaljen dvs nedanför uppfarten till fästningen.

En ny detaljplan för två fastigheter som delvis gränsar intill varandra, Katten 2 och 4, går nu ut på samråd. Det handlar bl om att ersätta den låga byggnaden där Götagatans Chark tidigare låg med ett större flerfamiljshus.

Vi har också gett bygglov till en ny kylkondensorbyggnad vid Sjöaremossen. Byggnaden behövs när man uppdaterar kylanläggningen på bandybanan.

Byggnadsnämnden har för sin del också sagt ja till det nya Fästningsbadet – det slutliga lovet kommer att ges av stadsbyggnadskontoret på delegation när alla yttranden är inkomna om det inte dyker upp några tunga invändningar – då får vi tillbaka ärendet för slutligt avgörande.

En för vår del liten fråga men som många kommer att se är att vi gett bygglov till en ny fasad på det gamla Domushuset dvs Gallerian som nu kommer att få ett mera enhetligt utseende på fasaderna år olika håll.

Den här gången hade vi ett tiotal bygglov av villor på landsbygd vilket kanske är lite mer än normalt. I de allra flesta kunde vi ge positiva besked, vilket gläder mig, i något fall får man ett avslag men det är inte hela sanningen. Det som ofta händer är ju att man efter ett avslag kommer tillbaka med en ny, modifierad ansökan och då kan kanske samma sökande så småningom också få ett positivt förhandsbesked eller bygglov.

Den här gången hade vi lite färre ärenden än vi brukar, “bara” 53. Jag tror det finns två orsaker till det, dels har vi från och med i år fler sammanträden under året, dels innebär också detta att det här sammanträdet låg två veckor tidigare än brukligt, vilket i sin tur innebar att beredningstiden till stor del inföll under helgerna när ju även kommunala tjänstemän vill ha några dagar ledigt.