Byggnadsnämnden Varberg 20171123

Den här månadens sammanträde fick vi tyvärr avsluta med att avtacka vår förvaltningschef (stadsbyggnadschef) sedan drygt 4 år tillbaka, Helena Arnesten, som nu går vidare till nya uppgifter som vd för ett byggföretag. Tyvärr skriver jag därför att Helena har gjort ett fantastiskt jobb i en tid som varit och fortfarande är mycket turbulent för stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen växer ständigt på  grund av allt som planeras och byggs i Varberg numera, samtidigt som hela byggsektorn i Sverige skriker efter kunnigt folk vilket ger en mycket större personalomsättning än förr. Detta medför i sin tur att vi måste hitta nya sätt att organisera vårt jobb, samtidigt som det rent fysiskt innebär att vi för länge sedan vuxit ur våra lokaler. Här är vi nu i tillfälliga lokaler i Gamlebyskolan i avvaktan på att kommunen hittar en permanent lösning på vårt lokalproblem. Den frågan råder vi inte själva över vilket för någon säkert kan låta ironiskt, vi heter ju faktiskt Byggnadsnämnden.

Jag tror att både kommunen och innevånarna är inne på en “mental resa” just nu där vi alla måste inse att vi inte längre är en småkommun, utan en modern  växande medelstor svensk kommun som sannolikt måste göra en hel del saker på annat sätt än vi gjorde på “den gamla goda tiden” som det är så lätt att se lite nostalgiskt på.

Om vi övergår till ärendena på sammanträdet finns det som vanligt en del att kommentera:

Vi har nu gjort färdigt en detaljplan för Träslöv s:9 m fl och skickat den för slutligt antagande i kommunfullmäktige. Fastighetsbeteckningen kanske inte säger så mycket men om jag istället säger Apelviken tror jag fler är intresserade. Planen innebär att befintliga restaurang-, kiosk- och surfverksamheter i Apelviken ges nya utvecklingsmöjligheter genom ökad byggrätt och utökad användning. En parkering för surffordon möjliggörs på den s.k. surfparkeringen, centralt i området, och här föreslås ett nytt surfens hus med anslutande surftorg och övriga verksamheter kopplat till surfing. Byggnationen på den centrala parkeringsplatsen som funnits i tidigare förslag har nu utgått.
Planen möjliggör också en strandpromenad i form av ett brett gång- och cykelstråk längs Tångkörarvägen med ett stort antal cykel- och mopedplatser. Framkomligheten ökar genom att möjligheten att parkera längre tid längs Tångkörarvägen i stor utsträckning tas bort. För fortsatt tillgänglighet anläggs ett antal angöringsplatser samt handikapplatser längs vägen.

En mindre detaljplan för Bua 1:13 (sydost om Bua IF:s B-plan på andra sidan vägen) går nu ut för sin andra remissrunda, granskning. I utgångsläget möjliggör planen 3 nya villatomter på den obebyggda delen av tomten, men skulle man i en framtid vilja ersätta det befintliga huset finns det en möjlighet att göra 3 tomter närmast vägen också.

En betydligt större detaljplan som nu äntligen är antagen är den för Bläshammar 5:1 m fl (området “bakom” det redan utbyggda villaområdet vid Bläshammar skola). Den här detaljplanen är ett ypperligt exempel hur krångligt det numera kan vara att få fram en detaljplan även i områden som borde vara ganska enkla att hantera. Först var det Trafikverket som satte käppar i hjulet genom att kräva att man måste utreda behovet av en ny rondell i den redan befintliga utfarten som hela tiden varit tänkt för att klara trafiken från flera etapper av byggnation, inte bara den som redan gjorts. Efter långt utredande kom man fram till att det gick utan rondell, den ska istället göras när nästa infart (norr om) i en framtid med ännu mera byggnation in i området upp mot Gunnestorp, kan tänkas komma till. För att inte trafiken skulle bli större än trafikverket godkände fick man dock ta bort ett 30-tal tomter ur den här planen. Nästa krångel var dagvattenutredningarna där exploatören hade svårt att komma överens med VIVAB (vars ledningar området ju ska anslutas till) vilket tog ytterligare tid. När sedan planen äntligen var färdig för antagande kom nästa problem. Skanska som är exploatör i området har tänkt att i delen längst nere i söder (in bakom skolan) bygga några s.k. BoKlok-hus dvs Skanskas variant på lite billigare standardiserade hyreshus. Nu visade det sig att eftersom planarbetet tagit så lång tid så hade Skanska hunnit ta fram nya typhus för BoKlok vilket innebar att planen fick göras om på nytt för att passa dessa och ta ytterligare en granskningsrunda. Planen innehåller c.a 80 nya bostäder i varierande former i sitt slutliga skick.

Vi ar också gett ett positivt planbesked för Söderport 7. Det här är faktiskt samtidigt både mindre och större än det låter. Ansökan gäller en ändring av planbestämmelserna i den gällande detaljplanen som här är den gamla “ettan” från 1936 eller så som fortfarande gäller i delar av de äldre områdena i stan. I den finns det i en del områden en begränsning att det bara får vara 2 lägenheter per fastighet. När man idag i samband med renoveringar försöker få in fler mindre lägenheter i ett hus ex vis genom att dela upp en stor eller att inreda vinden kan ju den här bestämmelsen sätta stopp för detta. Ansökan gäller som sagt bara att vi genom en enkel ändring ska ta bort bestämmelsen för just den här fastigheten,  men vi ser att vi rimligen borde göra samma sak för hela detaljplanen dvs att ta bort bestämmelsen för alla drygt 1oo fastigheter som har den kvar. Vi ska alltså inte ändra några andra bestämmelser, bara denna. Konsekvenserna borde rimligen vara att det är större chans att de gamla husen blir kvar samtidigt som de blir en del i en “naturlig” förtätning och bidrar till att vi kan få några nya “lite billigare” lägenheter i centrala stan i redan befintliga hus (alla bäckar små osv).

På bygglovssidan är det som vanligt inte så många ärenden som kan intressera många:

Ett kan väl dock vara att vi nu gett bygglov till en skateboardramp och tillhörande väderskydd i Rolfstorp, norr om skolan, vid Skällingevägen.

Ett annat kan vara att vi gett ett bygglov till ett antal ställplatser för husbilar längs parkeringen framför Åkulla Friluftsgård.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämndens protokoll