Byggnadsnämnden Varberg 20170524

På dagens sammanträde hanterade vi  bl a den pågående detaljplanen i kv. Malmen och Charleshill. De båda fastigheterna mot Magasinsgatan, den redan avrivna tomten och “Länk80-huset” är vad både vi och remissinstanserna anser ganska okontroversiella att bebygga med ny större bebyggelse. Däremot är frågetecknen större om de båda fastigheterna på den första bilden ovan dvs “Marmeladfabriken” och Charleshill. Här har vi nu sagt till våra tjänstemän att omarbeta detaljplanen så att Marmeladfabriken (den gula byggnaden) bevaras. Byggnaden har ett särpräglat utseende och finns tydligt på näthinnan för många varbergsbor. Däremot anser vi att det är rimligt att ersätta Charleshill (det grå huset i bakgrunden) med ett nytt hus. Detaljplanen kommer alltså nu att omarbetas innan den sedan går ut på granskning.

Vi har också lämnat ett remissvar på kommunens nya Förtätningsstrategi – tyvärr ser den inte ut att bli det stöd som vi hoppats på i hanteringen av ansökningar för bygglov och planläggning i den befintliga, äldre bebyggelsen. Den här strategin koncentrerar sig mera på att identifiera större nya områden att bebygga i stadsområdet och det behövs säkert också i kommunen men det hjälper inte oss så mycket i det dagliga arbetet.

En mindre detaljplan på TrönningeNäs 5:29 (område A4 i planprogrammet för Norra Näs) går nu ut på granskning. Planområdet innehåller c.a 12-15 tomter och ligger på den gamla “travbanan” på norra sidan vägen (bild i bildspelet ovan).

Vi har också gett positivt planbesked för fastigheterna Lindhov 1:78 och 1:87 (vid Fyrkullevägen på andra sidan det område Etikhus nu bebygger). Fastigheterna kommer att tas med i det planarbete som redan pågår för Lindhov 1:22.

Ett annat positivt planbesked har vi gett på Trönninge 11:6. Här vill man ersätta de befintliga envåningshusen vid Jonsbjärsvägen (se bild) med 4 nya högre hus (4-6 våningar) – men det är ansökan. Om det går att bygga så högt på den här platsen, som ligger lite högt; får visa sig i planarbetet som är tänkt att göras 2019-20.

En detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15 går nu ut på samråd. Det rör sig om fastigheterna mitt över Sveagatan “bakom” Lorensberg. Här är det tänkt att Derome ska bygga c:a 100 nya lägenheter i varierande höjder upp till 6 våningar (anpassat efter Lorensberg höjdmässigt). Den illustrerande bilden ovan visar bara Snidaren 14 och 15 – Snidaren 1 ligger längst ut mot rondellen vid Träslövsvägen och Snidaren 13 är nästa fastighet utanför bilden upp längs Snidaregatan.

Ett positivt planbesked har vi nu också gett för fastigheterna Munkagård 1:59 och 1:83 på östra sidan av Långåsvägen i Tvååker. Tomten är idag bebyggd med en gråfärgad industribyggnad (se bild ovan) – ansökan gäller 4 5-våningshus – vad det blir i slutändan måste ju hanteras i själva planarbetet som antagligen inte kommer att göras innan 2019-20.

I Tvååker har vi nu också gett positivt planbesked för 2 nya etapper av Stenenområdet, dom som kallas A och D. Det här är egentligen ett uppdrag vi får av kommunstyrelsen men formellt ska också dom söka planbesked. Område A är området mitt emot infarten till idrottsplatsen och den kommande brandstationen, mellan den befintliga bebyggelsen i öster och det första Stenen-området som börjat byggas ut. Det pågår redan någon form av markarbeten men det är inte så att man ska börja bygga något – planarbetet ska göras under 2019. Område D ligger norr om det befintliga bostadsområdet upp mot Spannarpsvägen och är tänkt att planläggas i nästa etapp något år senare.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Spannarp 19:22. Någon känner säkert igen fastighetesbeteckningen – det rör sig om det trekantiga område som ligger på östra sidan av “smitvägen” till Björkängs Motell där kommunen tidigare gjort en plan för omlastningsstation som blev upphävd. Nu ärt det tänkt att göra en vanlig verksamhetsplan där istället.

På bygglovssidan var det som vanligt många ärenden men få som är av allmänt intresse.

En av de saker som kan vara värt att nämna är att vi gett ett 5-årigt tillfälligt lov för att ha försäljning i Danske Banks lokaler i Tullhuset i hamnen så att det kan användas till något under tiden kommunens fastighetsbolag tar fram den långsiktiga användningen av huset.

En annat ärende, också i hamnen, är vi nu gett rivningslov till några byggnader längst i söder mot färjeläget bl a den s.k. sandladan och betongsilorna i jämte. Dom här byggnaderna används inte längre.

—–

Har du svårt att se bilderna finns de här på Flickr

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämndens protokoll