Byggnadsnämnden Varberg 20180524

Dagens sammanträde resulterade som vanligt i ett antal beslut som kan intressera allmänheten:

En mindre detaljplan för Trönningenäs 5;29 är nu antagen. Det rör sig om en detaljplan för c:a 15 nya villor omedelbart väster om den gamla travträningsbanan. Planen ingår som en liten del i det stora program som när allt är planerat och  utbyggt om ett antal år kanske totalt ger c:a 250 villatomter längs vägen ut mot Norra Näs.

En annan detaljplan vi hanterat är den för Hägern 4, 6 och 8. Den går nu ut på den andra remissrundan dvs granskning. Området ligger omedelbart öster om Västkustvägen längs Nyhemsgatan upp mot Engelbrektsgatan. Här tänker man sig att dels bygga på en våning på 3 av de befintliga 3-våningshusen men också bygga två nya 4-våningshus, ett inne på gården mot Västkustvägen och ett som ersätter det lite äldre trähuset som ligger längst ute i korsningen Nyhemsgatan/Engelbrektsgatan. Netto innebär detta en ökning med c:a 50 lägenheter från nuvarande 70 till 120 i området. Det finns som alltid ett antal mindre ändringar efter samrådet men den enda större är väl att huset på hörnet nu har tagits ner till 4 våningar även det, tidigare var det tänkt att vara ett par våningar högre.

Vi har också gett ett positivt planbesked dvs sagt ok till en framtida planläggning för Bua 10:185. Det handlar om området söder och öster om parkeringen vid Bua center där det idag ligger dels en förskola och dels låga flerfamiljshus. Förskolan ska läggas ner framöver (vi planlägger just nu för en ny större på andra sidan gatan vid skolan) samtidigt som Vbg:s Bostad ser att man kan utnyttja marken för de befintliga flerfamiljshusen för en högre byggnation i framtiden. Vad planen exakt kommer att innehålla får ge sig i själva planarbetet som ligger åtminstone ett par/tre år fram i tiden.

Ett annat positivt planbesked gäller Havstruten 15. Här vill Vbg:s Bostad ändra planen för att möjliggöra byggnationen av ytterligare ett eller ett par hus på hörnet närmast rondellen vid Hagaskolan mitt emot kyrkogården. Även detta ligger några år fram i tiden bl a eftersom man först i kommunstyrelsens förvaltning ska jobba fram en strategi för den framtida byggnationen längs Trädlyckevägen som är ett av de “stråk” som den nya förtätningsstrategin som antogs för några månader sedan pekar ut för framtida “förtätningsbyggnation”.

På bygglovssidan finns det kanske inte så många ärenden att nämna men ett par som inte direkt berör enskilda sökanden kan nämnas:

Åskloster 1:102 har vi gett bygglov till ett skärmtak på drivingrangen på Klosterfjordens GK. Formellt finns det ingen byggrätt för ett sådant i detaljplanen men vi tycker att det inte hindrar någon mitt inne på golfbanans område och att detta är normalt för alla golfbanor, de flesta av kommunens golfbanor ligger dessutom utanför detaljplan och där finns inte det här problemet.

Vi har också gett bygglov för en skylt  på Tändstiftet 1 – det handlar bara om en flyttning ett par meter längre från 153:an för den stora Biltemaskylt som finns inlagd i detaljplanen.

Vi har dessutom gett ett tidsbegränsat bygglov för en s.k. foodtruck som i sommar ska stå snett framför ingången till simstadion.

 

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om en dryg vecka när det är färdigt och justerat. Den här gången har vi några helgdagar som fördröjer lite.

Byggnadsnämndens protokoll