bn2015mindreDen här gången hade vi som vanligt ett antal ärenden som kan intressera:

En detaljplan för Sunnvära 8:3 m fl dvs planen för Deromes nya husfabrik öster om Värömotet på norra sidan av Veddigevägen går nu ut på samråd.

Detaljplan för Duveslätt 1:3 m fl gör vi nu ett omtag på eftersom Länsstyrelsen upphävt vårt förra antagandebeslut. En av dom saker Lst hängde upp sig på var att Byggnadsnämnden och inte Kommunfullmäktige antagit planen – vi tycker vi har en sådan delegation och hade väl egentligen velat överklaga för att få det prövat, men det är snabbare att bara ta om beslutet och skicka planen för antagande till kommunfullmäktige i december så har vi förhoppningsvis tillfredsställt Lst på den punkten. Lst hade också åsikter om att vi planerar ett nytt villaområde i anslutning till Årnäsområdet som enligt Lst inte är en tätort. Här är kommunen och Lst heller inte överens eftersom vi ser att Årnäs gradvis blir en tätort i takt med att fler skriver sig i sina fritidshus och då är det bättre att bygga en del nytt så att området kommer “över den tröskeln” så snabbt som möjligt så att vi kan få underlag för service i området för dom som bor där. Här har vi nu fått hjälp av Statistiska Centralbyrån som gör en översyn vart femte år och nu i höst meddelar att Årnäs faktiskt redan formellt är en tätort. Detta ser vi  också borde övertyga Lst om att man måste göra en annan bedömning av planen den här gången. Planen är tänkt att ge c:a 60 nya villor.

Vi har nu också gett ett positivt planbesked för Torpa-Kärra 15:9 dvs Caravan Club som ska utöka sitt område mot järnvägen.

Detaljplanen för Träslöv 8:139 vid Träslövsvägen (där det idag ligger bland annat en bilverkstad och en boxningsklubb i de befintliga lokalerna som en gång var en bilhandel) är nu antagen och skall kunna ge c.:a 60 nya bostäder.

En lite mindre detaljplan på Bua 1:13 går nu också ut på samråd. Planen ger i utgångsläget c:a 4 nya villatomter man kan på sikt ge ytterligare ett antal om man väljer att ta bort den nuvarande huvudbyggnaden.

Detaljplanen för Kv. Malmen och Charleshill 1 går nu också ut på samråd. Detta är en ganska komplicerad plan som numera omfattar ett helt kvarter och 6 olika fastighetsägare.Totalt kan planen innehålla c:a 250 bostäder men en del av dessa “finns redan” i de flerfamiljshus som redan ligger vid L:a Drottninggatan. Den delen som i första hand sannolikt kommer att nybyggas är de andra fyra fastigheterna dvs Charleshill, “Marmeladfabriken”, Malmen 5 och “Länk 80-huset”. Här kan det kanske bli c:a 130 nya bostäder men en del av ytan kan i stället användas för kontor och verksamheter så det kan också bli ett lägre antal. Planen går nu ut på samråd och jag misstänker att det finns åsikter.

Vi gör också ett omtag på en annan mindre detaljplan för Nygård 1:251 ett befintligt område med småstugor på gränsen mellan Södra Näs och Apelviken. Lst har farhågor om att området ligger lågt och kan översvämmas och det ändras självklart inte efter planändringen eftersom området redan ligger där, men det faktum att vi formellt gör en ny plan innebär att Lst har anledning att pröva hela området igen. Därför väljer vi nu att göra en mindre ändring i den befintliga planen istället som ger fastighetsägarna det som vi har uppfattat är viktigast dvs en möjlighet att stycka av separata tomter runt varje stuga. Den andra huvudfrågan handlade om möjligheten att få till friggebodar men där finns ju numera möjligheten att bygga s.k. Attefallare istället – den möjligheten fanns inte när det här planarbetet påbörjades.

På bygglovssidan är det som vanligt mest fråga om enstaka villor och liknande men ett par ärenden kan nog tänkas vara lite större och av mera allmänt intresse:

I Tvååker har vi hanterat en ansökan om att bygga ett närvärmeverk inom Tvååker 19:11 på planerad industrimark en bit norr om kyrkogården och parkeringen. Grannar är inte hörda ännu men vi har gett en delegation till våra tjänstemän att eventuellt ge ett lov efter att detta är gjort.

Värö-Backa 5:22 (dvs grusplanen vid Väröbacka IP) har vi gett ett förlängt tidsbegränsat bygglov i 3 år för en del av de bostadsmoduler som kom dit under byggnationen på Värö Bruk. Man behåller den byggnad som ligger “längs med Värö Bruksvägen” men tar bort den byggnad som legat “på tvärsen” framför de befintliga hyreshusen bakom.

Det här var som vanligt bara en mindre del av de ärenden vi hanterade på sammanträdet – hela protokollet finns att läsa om en dryg vecka här på kommunens webbplats.