bn2015På dagens möte fanns det ganska lite som är av mera allmänt intresse av de 55 ärendena på listan men några “godbitar”  finns alltid:

En av dessa var definitivt yttrandet över förslag till Fördjupad Översiktsplan för Norra Kustområdet.
Jag kanske först måste förklara att Byggnadsnämnden inte är inblandade i den översiktliga planeringen – det svarar Kommunstyrelsen för – till skillnad från detaljplaner som är vårt uppdrag att göra. Vi är därför bara en remissinstans precis som alla andra.

Den här fördjupningen handlar om området från Stråvalla ner till Tångaberg och väster om E6. Här ser kommunen att det händer så mycket att man måste göra en ny fördjupning även om det bara är 4-5 år sedan den “stora” översiktsplanen för hela kommunen gjordes.

I Byggnadsnämnden ser vi en del problem med planförslaget som det ligger. Ett av de viktigaste är att förslaget innehåller s.k. Bygglovskriterier som i praktiken innebär en kraftig åtstramning i möjligheterna för oss att ge bygglov till enstaka nya bostäder utanför tätbebyggt område på mycket stora delar av landsbygden. Vi har hittills i år kunnat ge positiva beslut till dryga 60-talet sådan villor och liknande på ren landsbygd. Detta är viktigt både för en levande landsbygd och som ett stort tillskott i en kommun som skriker efter nya bostäder. Skulle de regler som föreslås i “FÖP:en” gällt i hela kommunen är det inte många av dessa 60 vi kunnat ge bygglov till.

Förslaget är också otydligt vad gäller en kommande pendelstationen i Väröbacka. Vi anser att det redan idag finns underlag för en sådan med den befolkning som idag finns i Väröbacka, Bua, Veddige, Stråvalla, Åskloster, Årnäshalvön osv, medan förslaget snarare beskriver att det först måste komma till ett par tusen nya bostäder i närområdet runt ett stationsläge innan det kan bli aktuellt att bygga en station. Vi anser det viktigt att kommunen i FÖP:en visar en ambition att pendelstationen ska komma till så snart som möjligt.Vi tror heller inte på resonemanget att all ny byggnation måste koncentreras precis runt stationen – man måste i stället se på hela Väröbackaområdet för att hitta attraktiva ställen att bebygga.

Detta var bara ett par av de åsikter om FÖP:en vi nu skickar in i vårt remissvar.

Vi har också gett ett positivt planbesked för ytterligare etapper i utbyggnaden av Trönningenäs men samtidigt flaggat för att VIVAB först behöver göra en ny utredning av en samlad lösning av VA och dagvatten. Detta gör att det kommer att ta ett par år innan den första etappens detaljplan är färdiggjord. Totalt kan dessa etapper ge c:a 100 nya villatomter.

Vi har också antagit en detaljplan för Berget 7 på Norrgatan. Den här planen ger möjlighet att bygga ett flerbostadshus inne på gården till fastigheten med ett antal lägenheter – motsvarande planmöjlighet att bygga ett nytt hus längs gatan finns sedan flera år tillbaka i en annan ändrad detaljplan.

På bygglovssidan är antagligen det mest intressanta ärendet att vi nu gett ett positivt förhandsbesked till byggnationen av ett hotell i Ästad mellan själva Ästad gård och vingården.

Som vanligt kommer du om en dryg vecka att hitta det justerade protokollet här på kommunens hemsida