bn2015Junisammanträdet i byggnadsnämnden brukar vara det kanske mest omfattande under året och så blev det även i år där vi hanterade över 80 ärenden. Anledningen är att det både för plan och bygglovsärenden finns mycket som ska göras över sommaren – alla som ska bygga något ex vis under semestern behöver ha sitt lov innan och vad gäller detaljplaner som berör inte minst sommarboende är det också lämpligt att lägga remisstiden på sommaren när man är i sina stugor  och dylikt.

Bland besluten kan nämnas att vi nu godkänt ett planprogram som möjliggör c:a 50 nya villatomter i Stockakullaområdet i Stråvalla. Nästa steg blir nu att exploatören tar initiativ till en detaljplaneläggning.

Vi har också nu börjat hantera de första 2 av totalt 6 detaljplaneändringar som är en följd av den fritidshusutredning som kommunen på vårt initiativ i Centerpartiet tagit fram. Tanken är att vi ska ändra byggrätterna i lämpliga fritidshusområden för att medge större byggrätter som underlättar för folk att helårsbo i områdena. De två första är nu Getterön och östra delen av Årnäs som vi idag skickat ut på samråd.  I båda områdena föreslår vi att man ska ha en byggrätt på 15% av tomtytan, på Getterön upp till en maxgräns på 150m² medan det i östra delen av Årnäs blir upp till max 250m² (maxgränsskillnaden beror bl a på de större tomterna på Årnäs). För de minsta tomterna i båda områdena finns en nedre gräns för byggrätten på 100m² som gäller oavsett om 15%-regeln skulle ge en mindre yta. Till detta kommer också att man precis som vanligt har en möjlighet att dessutom bygga s.k. Attefallare på 15 resp 25m². Totalt kommer man även på de minsta tomterna därför att kunna bygga bostäder på  140m² om man vill utnyttja maximalt just för bostad och inte förråd eller liknande.

Vi har också dessutom gett vår förvaltning i uppdrag att dra i gång planläggningen i kv. Malmen vid Magasinsgatan. Det finns ett tidigare beslut på att se över den fastighet som är riven men detta utvidgas nu till att omfatta hela kvarteret förutom de båda fastigheter som Varberg Bostad har byggt. Planarbetet startat under hösten.

Detaljplanen för Brunnsberg vid Gödestadsvägen rullar vidare och går nu ut i något modifierad form på utställning som är sista steget innan antagande. Varbergs Bostad har fått s.k. markanvisning av kommunen och området beräknas kunna innehålla c:a 180 nya bostäder plus en ny barnstuga på 6-8 avdelningar som ersätter den som redan finns på platsen.

Detaljplanen för Tändstiftet 1 m fl dvs gamla Kontrollhudars område går nu ut på granskning vilket också är sista remissteget innan antagande. Planen är tänkt att medge flera tusen kvm ny yta för industri och handel med skrymmande varor. I tidigare förslag har det också funnits yta för en större livsmedelsbutik men detta är numera borttaget.

En detaljplan för ett område på Trönningenäs som kallas C1 och CA (omedelbart öster om den gamla travträningsbanan) har vi nu antagit. Planen är tänkt att ge c:a 50 nya villor.

Vi har också gett ett positivt planbesked som skall resultera i c:a 12 nya lägenheter i Veddige längs Viskastigen mitt emot Videbo. Själva planändringen börjar i höst.

De flesta av våra ärenden är som vanligt bygglovsärenden, förelägganden och yttranden men dessa är sällan av mera allmänt intresse. Den här gången kan jag dock nämna att vi gett bygglov eller förhandsbesked för 7-8 nya villor och ett par nya verksamheter utanför tätbebyggt område, vilket självklart gläder mig som centerpartist lite extra, även om självklart det stora flertalet nya villor och i princip alla flerfamiljshus byggs inom planlagt område i eller i anslutning till våra tätorter.

Protokollet hittar du här på kommunens hemsida efter det att det justerats nästa fredag.