Byggnadsnämnden Varberg 20180426

Det viktigaste ärendet på gårdagens sammanträde var alldeles säkert att vi nu för vår del anser att det stora planprogrammet för Västerport är färdigt att skicka till kommunfullmäktige för godkännande till sommaren. Jag skriver inte så mycket om det här eftersom det finns en separat sida på kommunens webbplats där ni kan läsa om Västerport och också ladda ner det program vi beslöt om i går.

Detaljplanen för Getakärr 2:1 dvs Holmagärdes industriområde går nu ut på granskning. Det rör sig om hela området mellan Holmagärde och motorvägen som nu ska planläggas för industri, verksamheter, kontor osv – behoven av sådan mark är stora. En krånglighet som vi ofta brottas med numera är dagvattenfrågorna och det har varit ett stort tema här också. I planområdet ingår också en bit av marken mellan 153:an och Himleån för att kunna inrymma dagvattendammar som fördröjer vattnet innan det rinner ut i ån.

En ny detaljplan för Almeberg 15 i korsningen Bryggaregatan – Mellangatan går nu ut på samråd. Det är det äldre röda trähuset som är tänkt att ersättas med ett nytt hus (3 våningar med indragen 4.e våning/vind) med c:a 10-12 lägenheter.

En detaljplan av en helt annan omfattning som också nu går ut på samråd är Adjunkten 6 m fl. Det är området mellan det befintliga Sörseområdet och Västkustvägen i söder där det idag finns parkeringar och en tomt avsedd för en kyrka som aldrig blir byggd. Här kan man inrymma c:a 300 nya bostäder i ett flertal hus och ett parkeringshus längst i nordost vid förskolan – här vid parkeringshuset blir det också en ny infart förutom den som redan finns för att avlasta trafiken inne i området. Jag citerar ur planbeskrivningen: “Syftet med detaljplanen är att tillföra ytterligare en årsring i Sörse-området genom att möjliggöra för flerbostadshus av varierande höjd placerade kring gröna gårdar. Syftet är också att ge utrymme för tillräcklig parkering både för befintliga och nya bostäder, möjlighet till etablering av centrumfunktioner i området samt en ny infart från Västkustvägen i planområdets norra del.
Planförslaget möjliggör ca 275–300 bostäder och plats för ca 450 bilar. Bostadshusens våningsantal ska variera mellan 4 och 6 våningar.”

Vi har också gett ett positivt planbesked (dvs sagt ja till en framtida planläggning) för Rudan 14, 15, 16 och 17 vid Hummels väg. Observera att det inte här är tanken att riva och bygga något mycket större utan ansökan handlar bara om att kanske kunna få till en tredje våning på de befintliga husen och en viss tillbyggnad på “baksidan” av husen. Vi samordnar jobbet med Rudan 12 ute vid S:a Vägen som redan tidigare fått ett positivt planbesked.

Byggloven är kanske ofta inte av allmänt intresse men Torpa-Kärra 15:46 är lite större och värt att nämna. Norr om Köpenhamns gård på det öppna området längs vägen upp mot Smedjan ska man uppföra 2 flerfamiljshus i 2,5 våningar med vardera 9 lägenheter i varierande storlekar ( om jag räknar rätt). Byggnationen följer den gällande detaljplanen och kan väl sägas ansluta till den tidigare omgjorda lagården även om det självklart inte blir likadant.

En formell sak som kanske också är värd att nämna är att Byggnadsnämndens beredning numera istället heter Arbetsutskott precis som i andra nämnder. För allmänheten tror jag inte det betyder något alls men för oss är det ytterligare en liten pusselbit i den omorganisation av vårt sätt att arbeta som vi är mitt upp i för att anpassa oss bättre till framtiden.

 

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om en dryg vecka när det är färdigt och justerat. Den här gången har vi några helgdagar som fördröjer lite.

Byggnadsnämndens protokoll