bn2015mindrePå dagens sammanträde hade vi ovanligt många detaljplaneärenden och det är ju positivt därför att det betyder att många tänker att bygga i Varberg vilket i högsta grad behövs:

Bland annat kunde vi nu anta detaljplanen för Falkenbäck 25,  dvs den nuvarande parkeringen mellan Ö:a Vallgatan och Sveagatan. Här ska byggas c:a 85 nya lägenheter och samtidigt p-garage i källaren både för de boende och för den allmänna parkering som finns i kvarteret idag. Detta innebär också att byggnationen av några nya välbehövliga lägenheter i Kungsäter kan komma igång eftersom detta är det första exemplet på s.k. dubbel markanvisning som vi i Centerpartiet länge drivit.

Vi har också gett ett positivt planbesked, dvs ett ok till att ett detaljplanearbete kan starta, för Torpa-Kärra 1:24. Det ärendet handlar om att man vill ändra planen för att kunna uppföra c:a 15 nya lägenheter där nuvarande affärs- och bagerilokaler ligger plus ytterligare en bit norrut.

På Trönningenäs har vi gett positiva planbesked till tre nya områden på Trönningenäs 1:15, Lindhov 1:22 och Trönningenäs 1:22-23. Dessa kan tillsammans kanske rymma ett 50-tal nya tomter men vår ambition är att få med fler angränsande områden i det övergripande programmet i samma detaljplaner och då kan antalet självfallet bli betydligt större – detta beror på intresset hos markägarna till dessa angränsande områden.

Vi har också efter mycket konvulsioner nu kunnat anta detaljplanen för Duveslätt 1:3 m fl. Det har framförallt varit krångligt att hitta en lösning på dagvattenfrågorna och möjligheten att få ut detta från området men nu är vi framme. Planen ger c:a 60 nya villatomter för helårsboende.

Ett annat positivt planbesked har vi gett på Tofta 2:2. Det handlar om det obebyggda området strax intill gamla distriktsköterskemottagningen från vägen och upp mot Lindvallen. Här ryms inte så många tomter men tillskottet är viktigt i Tofta.

Detaljplanen för Mästaren 10 dvs gamla Möbellagret går nu efter vissa smärre förändringar ut på sin andra remissrunda, dvs det som i den gamla lagstifningen (som det här ärendet följer) hette utställning. Här är det tänkt att bli c:a 55 nya lägenheter i ett par hus i varierande höjd.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Tvååker-Ås 2:30 dvs nuvarande affärstomten i Läjet. Förra månaden gav vi ett planbesked till planläggningen för en ny affär uppe vid G:a E6, då verkar det logiskt, åtminstone för mig, att också se över vad den nuvarande tomten kan användas till istället.

Detaljplanen för Träslöv 8:139, dvs den tomt vid Träslövsvägen där det på senare tid bland annat legat ett gym, en boxningsklubb och en bilverkstad, går nu också ut på sin andra remissrunda men här heter det granskning. Här har gjorts lite större förändringar än i ex vis Mästaren 10 – bland annat har ett av de tänkta husen flyttats till andra sidan tomten. Den här planen är tänkt att inrymma c:a 60 lägenheter i ett par huskroppar.

Ett annat positivt planbesked har vi gett till Vbg:s Bostad på Apelvikshöjd 1. Här handlar det om att man vill uppföra ett nytt punkthus med c.a 6-8 våningar vid nuvarande parkeringsplatsen längst i väster “uppe på åsen”. Ett sådant projekt kan ge c:a 30 lägenheter. Den exakta utformningen och omfattningen får som vanligt ge sig i själva detaljplanearbetet.

Det sista planbeskedet jag tänkte skriva om är ett på Trädlyckan 59. Detta är ett lite större projekt som kan ge c:a 125-130 nya lägenheter i 2-3 huskroppar på delar av den nuvarande parkeringen mot Träslövsvägen. Jag antar att detta blir bostadsrätter eftersom det är den nuvarande HSB-föreningen som söker.

På bygglovssidan är det som vanligt färre ärenden som berör allmänheten på samma sätt men vi kan konstatera att vi även i år har ett antal bygglov/förhandbesked på landsbygden utanför planlagt område varje sammanträde vilket glädjer ett gammalt centerhjärta. Nästan all planläggning sker i stan och de andra större orterna och då är det viktigt att det för balansens skull byggs en del i resten av kommunen också.

Vi har också under några månader haft ett stort antal föreläggande om OVK-kontroller och annat, något vi enligt lag ska bevaka men där våra ordinarie inspektörer inte kunna prioritera detta fullt ut eftersom det byggs så mycket nytt som självklart prioriteras först. Vi har därför under några månader haft en extra resurs anställd just för att kunna komma ifatt med dessa ärenden. Observera att det i  princip undantagslöst gäller s.k. vitesförelägganden, längre än så (dvs att vite faktiskt döms ut) går ärendena nästan aldrig. Får man ett föreläggande fixar man det man ska inom den tid man fått på sig. Observera att detta inte berör villor, bara större byggnader som hyreshus, kontor osv.

Stefan Stenberg (c)
ordf. Byggnadsnämnden