Byggnadsnämnden Varberg 20171026

Gårdagens sammanträde var nästan rekordlångt – vi börjar alltid 08.30 och höll den här gången på nästan till  kl 3 på eftermiddagen i huvudsak beroende på ett antal tidskrävande ärenden på plansidan.

En av de saker vi ägnade ganska mycket tid åt var den genomgång av vår tidplan för planärenden som vi gör en gång i halvåret. När vi ger ett positivt planbesked talar vi alltid också om när vi kan göra planen. På den här genomgången går vi igenom plan för plan och ser hur vi ligger till. Tyvärr kan vi se att ett antal av våra detaljplaner och planprogram blir fördröjda jämfört med vad vi tänkte från början. Många som inte själva sysslar med den här verksamheten frågar då varför vi inte bara anställer fler handläggare. Tyvärr bygger detta på ett feltänk – en stor del av arbetet med att ta fram en detaljplan eller ett program görs i praktiken i andra förvaltningar, kommunala bolag eller fristående konsulter som ex vis gör buller- , va- eller dagvattenutredningar. I bland kan självklart vår personalsituation göra att man kan bli tvungen att ex vis byta handläggare vilket ger en tempoförlust men detta är mycket sällan huvudanledningen till fördröjningarna. En av de saker vi nu jobbar med är att gradvis bredda vår egen kompetens så att vi har folk som kan ex vis ekologi, va, dagvatten, trafik osv i vår egen förvaltning så att vi inte är lika beroende av kapaciteten och prioriteringar i andra förvaltningar och bolag. Dom har ju helt andra ansvarsområden som dom självklart måste prioritera högre än att hjälpa oss med detaljplaner.

Nu ska man inte klä sig i säck och aska för detta – tvärtom! Som det ser ut nu kommer vi ex vis att kunna anta detaljplaner för c:a 530 nya bostäder under 2017 vilket är den högsta siffran i modern tid i Varberg. Texten ovan är mer ett uttryck för att varken Byggnadsnämnden eller Stadsbyggnadskontoret är nöjda utan har ambitionen att bli ytterligare bättre.

Ett annat stort ärende den här månaden var planprogrammet för Södra Trönninge som vi nu är färdiga med och skickar till kommunfullmäktige för det slutliga godkännandet. Programmet innehåller möjligheten att bygga minst 900 bostäder i alla dess former i ett område som begränsas av Himleån, Järnvägen och den nuvarande bebyggelsen i Trönninge. Programmet innehåller också en genomgående gata med en ny passage av järnvägen i väster och en bro över Himleån i öster, stora naturområden längs ån, mängder av dagvattendammar och allt övrigt som behövs. När programmet väl är godkänt i Kommunfullmäktige kommer arbetet med att ta fram detaljplaner för de olika delarna i programmet som gradvis kommer att byggas ut under ett antal år.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Apelvikshöjd 1. Vi har sedan tidigare gett Varbergs Bostads AB ett annat planbesked för en mindre byggnation längst i väster i området där det idag finns en parkering “uppe på krönet”. Nu inarbetas ett antal nya flerfamiljshus nere längs södra infarten där Rödaledsstigen idag går. Totalt pratar Varbergs Bostad om 218 nya bostäder och 3 parkeringshus i Apelvikshöjdsområdet – om det blir exakt så får självfallet planarbetet utvisa som påbörjas nästa år.

Ett annat positivt planbesked gav vi för Bua 10:157. Det handlar om att skapa möjlighet för ett nytt dagis och en ev. framtida utbyggnadsmöjlighet för skolan i området på högra sidan av infarten i Bua öster om skolan. Detta planarbete startas i princip genast.

En ansökan om planbesked för  ett antal villor på Himle 21:20 m fl har vi däremot sagt nej till. Ansökan stämmer dåligt med kommunens översiktsplan och har närhet till både större hästgårdar och det som i  översiktsplanen anges som framtida verksamhetsområde.

Det riktigt stora ärendet på sammanträdet kan väl på ett sätt sägas vara Programmet för Västerport som nu går ut på det officiella samrådet. Förslaget kommer att presenteras på en presskonferens direkt efter att protokollet justerats måndag den 6/11 därför skriver jag inte så mycket om innehållet här. Remisstiden kommer sedan att vara året ut. Programmet är ju lite speciellt både pga sin storlek och sitt läge och har också hanterats på ett annat sätt än “normala” program. Politiskt har Byggnadsnämnden och KsAu jobbet gemensamt även om det formellt är Bn som står för samrådet. På tjänstemannasidan finns det ju också en speciell organisation som jobbar med de 3 stora projekten som pågår samtidigt (Västerport, Järnvägstunnel och Hamnflytt) och projektet har ju varit föremål för ett flertal informationer och offentliga möten redan tidigare, men nu är det alltså fråga om det formella samrådet där alla har möjlighet att komma in med synpunkter. Utgångspunkten i programmet är ju att det ska innehålla 2.500 nya bostäder, men också stora ytor för allmänt ändamål, företag, hamnnära verksamheter, parkytor osv.

På bygglovssidan tar jag som vanligt bara upp några enstaka ärenden av mera allmänt intresse.

Vi har ex vis gett förhandsbesked för ett ytterligare en byggnad för verksamheter och kontor bakom gamla “Gyllene Gripen”- fastigheten söder om Tångaberg.

Vi har också gett bygglov för ett mindre flerfamiljshus på Vabränna 1:39. Här ska man ersätta det gamla uthuset bakom den fastighet ute vid Viskastigen som förr innehöll en radioaffär i källaren. Uthuset kommer alltså att ersättas av ett hus med ett tvåvåningshus med 4 lägenheter.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämndens protokoll