Den här veckan har varit klart positiv för dom som vill att det ska komma till fler lägenheter i Varberg. I tisdags antog vi i kommunfullmäktige en detaljplan för Alunskiffern 1 i Breared som ger c:a 220 nya bostäder varav drygt 50 i form av efterlängtade äldreboendeplatser.

På dagens byggnadsnämndssammanträde har vi sedan följt upp detta med att ge bygglov för c:a 225 nya lägenheter som Varbergs Bostads AB ska bygga på Lektorn 8 dvs på de nuvarande parkerings- och garageplatserna mellan det nuvarande Sörseområdet och Södra vägen.

Vi har också antagit detaljplanen för Sunnvära 8:3 som möjliggör för Deromekoncernen att bygga sin nya modulfabrik vid motorvägsavfarten i Värö. Den här etableringen är positiv av flera skäl: vi behöver bostäder och vad kan då vara viktigare än en fabrik som faktiskt serietillverkar sådana, sedan ger fabriken ett stor antal nya jobb i kommunen samtidigt som den visar att Deromekoncernen tror på Varberg – allt är viktigt för oss.

Detaljplanen för Apelviksstrand går nu ut på granskning dvs den andra kortare remissrundan. Planen innehåller kanske inte så stora förändringar men ändå viktiga – i huvudsak handlar det byggmässigt om att de befintliga verksamheterna får lite större byggrätter så att de kan expandera något vid behov men det finns också ett nytt område där det är tänkt att kunna byggas lite nytt för nya verksamheter. Det området är på en del av den nuvarande parkeringen mitt i området mellan vägen och järnvägen. Samtidigt görs det ett antal andra justeringar för att förbättra området: separat gc-väg, större lekmöjligheter, bättre cykelparkeringar, fler platser för husbilar och vindsurfare osv.

Nästa fritidshusområde där vi ska se över byggrätterna blir nu Bua Strand där ett förslag för att öka byggrätterna till 180m² för alla hus med lite större tomter nu går ut på samråd. För ett par år sedan gjorde kommunen en utredningen, den s.k. fritidshustredningen, för att identifiera vilka fritidshusområden i kommunen där vi lämpligen kunde öka byggrätterna för att ge större möjligheter till årsboende. Det två första områdena är redan igång, Getterön och östra Årnäs – detta blir det tredje vi börjar se över. Vi får hoppas att Bua blir enklare att göra än de båda tidigare där det dykt upp ett stort antal frågor som måste lösas bl a från länsstyrelsen.

En ny detaljplan för Svärdfisken, 33, 34 och 35 går nu också ut på samråd. Området ligger vid Birger Svenssons väg och är tänkt att innehålla c:a 90 lägenheter men också plats för kontor och centrumfunktioner framför allt i bottenvåningarna. Mitt i området finns det redan ett nytt hus “Ventilohuset” som gick att bygga enligt den gamla detaljplanen. Det som kommer att planeras nytt nu är området på båda sidor: dels på norra sidan där Arbetsförmedlingens lokaler ligger idag och angränsande bebyggelse men också området söder om mot Vagabond. Den avrivna och grusade tomten närmast Monark är redan planlagd i en tidigare etapp.

De senaste månaderna har dom som läser dom här rapporterna sett att vi gett ett stort antal positiva planbesked dvs sagt ja till planläggning. Den här gången har vi däremot sagt nej till ett par sådana. Det ena var för Veddige 6:39 (jag tror det är en gammal cementfabrik där det idag är delvis annan verksamhet) där sökanden vill ändra den nuvarande detaljplanen som säger industri för att kunna bygga bostäder istället och också lägga till det “grönsläpp” som idag finns mellan industrimarken och bostäder längre österut. Här säger vi nej av flera skäl men kanske framför allt för att ansökan inte alls stämmer med den fördjupning av översiktsplanen som gjordes för Veddige för några år sedan. Bostäder här kan dessutom ställa till det för de industrifastigheter som ligger grannar och dessutom är det sannolikt så att det vore dumt att ta bort planlagd industrimark eftersom det finns efterfrågan även på sådan i Veddige.

Det andra negativa planbeskedet är för en nybyggnation för Berget 4 dvs “Blå Dörren”-fastigheten vid V:a Vallgatan. Huset är på inget sätt oförvanskat men personligen tror jag ändå det är viktigt eftersom det är i stort sett det enda som finns kvar av äldre trähusbebyggelse här mot väster, inte minst i en tid där vi håller på att planera en ny bebyggelse neråt hamnen. Dessutom har KsAu redan sagt nej för några år sedan till en liknande ansökan.

På bygglovssidan är det som vanligt färre ärenden av mera allmänt intresse men ett par kan nämnas:

Bl a har restaurangen på Fastarp 2:16 (Korv med Mos) i Tvååker nu fått  ett tidsbegränsat bygglov i 5 år för en uteservering och försäljningsvagn på baksidan. Det har hängt på grannarnas medgivande och det finns nu.

Ett annat ärende i Tvååker är Moarnas vandrarhem (Tvååker 23:9) som nu fått tidsbegränsat bygglov för 12 stugor för korttidsboende.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

 

Byggnadsnämndens protokoll