bn2015På dagens sammanträde hade vi ovanligt få detaljplaneärenden och det är normalt direkt efter sommaren – många planer är ut på samråd eller granskning under sommaren och då hinner de inte göras färdiga för ett nytt beslut innan sammanträdena i september/oktober.

En av de detaljplaner vi dock hanterade var den för Träslöv 8:39. Detta är den fastighet där det bl a legat ett gym och en boxningslokal och för längesedan en bilhandel vid Träslövsvägen. Här är det nu meningen att det ska byggas ett antal nya lägenheter i flerfamiljshus (c:a 55 st). Planförslaget går nu ut på samråd.

Vi gav också ett positivt planbesked för fastigheten Småland 8. Detta är den tomt Posten idag har  vid Håstens Torg. Här har Derome tänkt sig att bygga nytt med handelslokaler och liknade på bottenvåningen och sedan upp till 60-70 lägenheter ovanpå. Ett planbesked innebär att ett detaljplanearbete kan börja – innehåller blir en senare fråga, exakt vad som faller ut i slutändan beror självklart i hög grad av vad alla remissinstanser säger under kommande samråds- och granskningsskeden av planen.

Vi diskuterade också vår budget för kommande år. Vi ser en stadigt ökande efterfrågan på våra tjänster, vilket gör att vi ständigt måste öka ut vår personal för att klara “anstormningen” av ärenden. När jag en gång började som ordförande hade Stadsbyggnadskontoret ungefär 26 tjänster, numera är man mer än dubbelt så många – det är ett bra mått på utvecklingen. I allt väsentligt har denna personalökning betalats med dom taxeintäkter som blir en följd av det kraftigt ökande antalet ärenden och alltså inte belastat skattekollektivet.

För ett par år sedan fick Byggnadsnämnden hand om hela processen med detaljplanerna från det inledande planbeskedet och hela vägen till antagande av den färdiga planen. Kommunens mål är att det ska komma till 350-400 nya bostäder per år. För att göra vår del i detta har vi satt ett internt mål att vi anta detaljplaner för minst 500 nya bostäder varje år (det är ju inte säkert att allt planerat verkligen byggs i närtid). Hittills har vi klarat det målet med råge – i år kommer vi antagligen att anta detaljplaner som innehåller c:a 700-800 bostäder och prognosen för 2016 säger samma sak. För 2017 har vi ännu så länge ungefär 500 bostäder i vår interna tidplan men det är ju 2,5 år kvar innan 2017 är slut så det kommer  säkert att komma till mer, ex vis är Småland 8 som vi precis tagit beslut på idag inte med i den statistiken.

Som vanligt hade vi också en mängd bygglovsärenden. Som jag skrivit om tidigare har vi glädjande många bygglov och förhandsbesked även på landsbygden (dvs utanför tätbebyggt område). Det speciella den här gången var att vi också för vår del kunde vara positiva till två mindre flerbostadshus med lägenheter på landsbygden i Värö och Tvååker. Det finns fortfarande en del remissinstanser som måste säga sitt men för vår del är det Ok. Detta tycker jag är en mycket positiv sak, inom tätbebyggt område krävs det i princip alltid en detaljplaneläggning innan man kan bygga ett flerbostadshus vilket tar åratal att genomföra, men på landsbygden, där konflikterna ofta är mindre, borde vi oftare kunna göra som här dvs gå på ett bygglov direkt och spara massor av tid och arbete.

Stefan Stenberg (c)

ordf. Byggnadsnämnden Varberg