bn2015mindreDen här månaden hade vi ovanligt många ärenden (95 st) men samtidigt lite färre ärenden än normalt av allmänt intresse men några finns alltid:

Vi yttrade oss bl a över förslaget till järnvägsplan där sedan kommunstyrelsen ställer samman ett yttrande för hela kommunen. Observera att detta är trafikverkets plan för själva järnvägsbygget. Samtidigt gör vi i Byggnadsnämnden själva detaljplaner för området runt i kring spåret.

En ny detaljplan för Krukmakaren 13 i korsningen mellan Malmgatan (förlängningen söderut av Ö:a Vallgatan) och Fredsgatan går ut på samråd. Här är det tänkt att Etikhus ska bygga c:a 30 nya lägenheter i två huskroppar med en lite speciell (och i mitt tycke – snygg) brant taklösning som ger två våningar med vindskupor. Man kommer att ersätta två äldre hus (ett vid varje gata). Det kan också inrymmas s.k. centrumfunktioner i bottenvåningen istället för bostäder.

En ansökan om planbesked i kv Spiggen på fastigheten Spiggen 16 bordlade vi till nästa sammanträde eftersom vi vill fundera ett varv till och ha en bredare diskussion i respektive partier innan vi fattat beslut.

Detaljplanen för Rockan 3 (gamla Stena Metallfastigheten mellan Birger Svenssons väg och Västkustvägen) är nu äntligen antagen. Planen innehåller kontor och handel ut mot båda vägarna. Detaljplanen har egentligen varit färdig för vår del ganska länge men vi kan inte anta den innan det finns ett färdigt  exploateringsavtal som klarar ut vem som ska göra och bekosta vad i exploateringen och ett sådant avtal finns nu.

Det största detaljplaneärendet den här gången är planen för nytt industriområde på Holmagärde mellan befintliga industriområden och motorvägen på södra sidan av väg 153. Området omfattar också själva gården utom “parkdelen” som behålls som sådan. Området blir ett viktigt tillskott för etableringen av industri, kontor och s.k. skrymmande handel. Tomterna är tänkta att vara mellan 2.000m² och 30.000m² så det finns plats för det mesta. Detaljplanen går nu ut på samråd dvs första steget i processen.

På bygglovssidan har vi bl a den här gången fått ta om två ärenden med tidsbegränsade lov för ställplatser för husbilar på två olika platser på Getterön. Länsstyrelsen har i båda fallen upphävt våra tidigare lov med motivering att vi inte tillräckligt tydligt motiverat varför det ska vara tidsbegränsat och inte permanent lov. Personligen begriper jag inte vad Länsstyrelsen håller på med eftersom skälen till att besluten måste vara tidsbegränsade är hur tydliga som helst.

Det ena ärendet är på den gamla trafikskoleövningsplatsen vid flygfältet och anledningen till att beslutet måste vara tillfälligt är ju att vi inte vet den långsiktiga framtiden för flygfältet och området däromkring och den osäkerheten beror i sin tur till stor del på att länsstyrelsen själv sa nej till en asfaltering av flygfältet för ett par år sedan.

Det andra ärendet handlar om att man ska kunna ha c:a 20 ställplatser på parkeringen till småbåtshamnen på Getterön under vinterhalvåret när parkeringen ändå inte utnyttjas nämnvärt av båtplatsägare. Att ett sådant bygglov också måste vara tidsbegränsat tror jag är uppenbart för alla.

Som vanligt hittar du hela protokollet på kommunens webbplats om en dryg vecka – den här gången kan det ta ett par dagar längre än normalt eftersom Kristi Himmelsfärdsdag och en klämdag för personalen kommer emellan.