Byggnadsnämnden Varberg 20180328

På gårdagens sammanträde i Byggnadsnämnden hanterade vi som vanligt några ärenden som kanske är mera intressanta för allmänheten än de andra:

Ett av dessa var ett nytt positivt planbesked för  Bläshammar 2:24 m.fl. Detta innebär att vi börjar med en ny detaljplan sista kvartalet i år för en ny större planläggning öster och norr om det som redan är bebyggt norr om Bläshammars skola. Ett mindre område med c:a 80 bostäder omedelbart “bakom” den befintliga bebyggelsen har vi redan planlagt men detta område har inte Skanska börjat bygga ut ännu. Nu är det dags att fortsätta österut och norrut med ett betydligt större område som kan komma att innehålla mellan 200 och 300 nya bostäder bl a beroende på om det blir några flerfamiljshus även i den här delen. Området innefattar både den resterande delen av Skanskas mark och en del av det som kommunen äger.

En detaljplan för Kvarnliden 9 m fl går nu ut på samråd det vill säga första remissrundan. Det handlar om den “trekant” som idag är parkering mellan Rosenfredskolan och gamla Möbellagret som nu rivs för att bygga nytt i enlighet med en tidigare antagen detaljplan (Mästaren 10). Tanken är att bygga två huskroppar, en längs Östra Långgatan och en längs Södra Vägen med en gård i mitten. Byggnationen är tänkt att innehålla c.a 80 bostäder varav c:a 55 mindre s.k. ungdomsbostäder.

En annan detaljplan som nu också går ut på samråd är den för Kvarnagården östra. Det handlar om området på norra sidan av 153:an mellan befintlig industri och koloniområdet närmast motorvägen. Här är det tänkt att bli en del tomter för verksamheter och en pendelparkering (ungefär där den digitala reklamskylten står idag) men också natur och dagvattendammar närmast Himleån.

Vi antog också en mindre detaljplan för Bua1:13 (söder om Bua IF:s B-plan på andra sidan vägen). Den planen ger en möjlighet att bygga c.a 6-7 hus om man väljer att a bort det befintliga men i utgångsläget ger den 3 nya tomter.

På bygglovssidan hade vi på ärendelistan Rådhuset 20 dvs Fastighetsbolagets ansökan om att ersätta två av fönstren på Rådhuset med dörrar och sedan göra trappor utanför. Det har framförts ett antal åsikter om det här ärendet men det slutar väl i en liten “antiklimax” – ärendet utgick eftersom fastighetsbolaget tagit tillbaka sin ansökan.

 

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämndens protokoll