Byggnadsnämnden Varberg 20170928

På gårdagens sammanträde inledde vi med en presentation av Kajsa Jeppsson som är projektledare på serviceförvaltningen för genomförandet av  kommungemensam kundservice –Varberg Direkt – som kan bli något mycket bra för kommuninnevånarna. Tanken är att alla medborgarnas kontakter med kommunen ska ske på ett ställe där man antingen kan få information eller svar på sina frågor direkt eller få hjälp att få svar från andra. Det kommer att finnas ett antal människor här som är speciellt utbildade för att dels själva svara på frågor i olika ämnen men som också vet vem i respektive förvaltning man kan få svar av och som dessutom har tillgång till de olika förvaltningarnas datasystem för att den vägen hitta svar. I Byggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret har vi stora förhoppningar på den här verksamheten eftersom vi är en av de förvaltningar i kommunen som har mest kontakter med allmänheten. En av de stora fördelarna för oss är att våra handläggare kan få en chans att koncentrera sig på sina ärenden och mindre på att svara på frågor samtidigt som det finns någon annan som istället kan ge denna service på ett effektivare sätt. Den här verksamheten ska komma igång i början av nästa år och det pågår just nu en ombyggnad i Stadshus C där man när det är färdigt kommer att kunna besöka Varberg Direkt från en ny separat ingång mot Brännvinsringen. Där kommer förutom Varberg Direkt så småningom flera statliga myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan också att finnas.

Den här gången tog vi också vår taxa för nästa år. det innebär bara detaljjusteringar som ständigt måste göras men vi fortsätter med exakt samma modell där de flesta avgifter är direkt kopplade till prisbasbeloppet. Tidigare har vi flaggat för  att vi kommande år kan komma att gå över till den nya taxa som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram men den iden skippar vi nu. Vi kan se att de kommuner som redan infört detta taxesystem har fått problem med att en del saker blivit alldeles för dyra och inte på ett realistiskt sätt speglat hur mycket jobb man lagt ner. Vi avvaktar nu att SKL tar fram ett nytt förslag till taxa.

På plansidan har nu Detaljplanen för Östra Årnäs gått ut på sin andra remissrunda s.k. granskning. Den här planändringen är en följd av den fritidshusutredning kommunen gjorde för ett par år sedan där man identifierade ett antal fritidshusområden runt om i kommunen som lämpligen kunde ges möjlighet att övergå till mera permanentboende. I östra Årnäs handlar det om bokstavligen 100-tals befintliga fritidshus som kan få sina byggrätter ändrade från kanske 80m² till 150 eller kanske t om 250m² beroende på tomtens storlek och placering. Detta ger självfallet helt andra möjligheter till helårsboende och är en viktig komponent i kommunens stora inflyttningsöverskott.

Vi har också gett ett par nya positiva planbesked i Nygårdsområdet dvs sagt ok till att göra detaljplaner framöver.

Det ena är för Nygård 1:14 där man tänker sig att bygga ett antal fritidshus på ett obebyggt område vid Arrendevägen, omedelbart sydväst om campingen. Hur många hus det kan bli är svårt att såga innan planläggningen inleds.

Det andra är för Nygård 1:203.  Det rör sig om industrifastigheten omedelbart norr om den fastighet där tidigare Röda Korsets Kupanbutik låg. Dom här båda fastigheterna ligger ju lite malplacerade i ett område som numera är ett bostadsområde. Det finns redan ett positivt planbesked för att bygga bostäder på Kupanfastigheten och den sedan länge avrivna tomten söder om där det förr i tiden låg en affär. Nu infogas även den nya fastigheten i samma planläggning och det handlar i första hand om flerfamiljshus – riktigt hur många är det även här svårt att säga innan detaljplaneringen är gjord men det handlar antagligen om en rejäl exploatering i ett antal våningar.

På bygglovssidan är ärendena sällan av mera allmänt intresse men en sak som kan nämnas är att vi nu gett bygglov för ett par åtgärder vid Åsklosters fotbollsplan, dels en tillbyggnad mot söder av klubbhuset för en samlingslokal/cafe eller dylikt och dels för en mindre läktare på västra långsidan. Dom här båda åtgärderna följer inte helt detaljplanen men vi ser inte att man kan göra på något annat sätt, den rimliga placeringen av samlingslokalen är mot infarten till området i söder och en läktare måste rimligen ligga mitt på långsidan av fotbollsplanen och ingen annan stans.

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämndens protokoll