Idag hade vi ett ganska långt sammanträde till och med för att vara oss, vi började 08.30 och slutade c:a 15.00 och mängder av ärenden att avgöra – på listan fanns 81 stycken. Vi får nog vänja oss vid lite längre sammanträden i fortsättningen efter kommunfullmäktiges beslut i juni om att ge oss ett större ansvar i detaljplaneprocessen. Samtidigt är jag övertygad om att detta totalt sett för kommunen innebär en effektivitetsvinst som ska märkas för innevånarna.

Även om vi som sagt hade många ärenden, är det bara ett mindre antal som är av mera allmänt intresse:

Vi har bl a nu gett bygglov till en byggnation  i kv. Guldsmeden på “den brända tomten” på Prästgatan där exploatören kommer att uppföra ett par hus som mycket väl an sluter till utseendet på de gamla brunna och rivna husen.

En ny detaljplan som möjliggör ett flerfamiljshus på Galten 6 är nu antagen. Galten 6 ligger i hörnet Engelbrektsgatan/Västkustvägen.

Vi har också lämnat ett positivt planbesked (innebär att ett planarbete kan starta) för Bossgård 2:8. Det handlar om att ge Derome AB utökningsmöjligheter mot norr ner mot (men inte i närheten av) Viskan.

Den detaljplan jag tidigare skrivit om för Sörsedammen 2, dvs 3 hus med sammanlagt c.a 50 lägenheter bakom dagiset vid Västkustvägen, har nu också antagits. Det har funnits en diskussion om att byggnationen skulle inkräkta på Påskbergsskogen, men det finns en byggrätt sedan gammalt som aldrig utnyttjats och det har på denna mark under de senaste 30-40 åren gradvis vuxit upp skog/sly som idag kanske uppfattas att höra till den ursprungliga skogen som självfallet är skyddad. En bredare skyddszon har lagts in i planen och husen har bytt plats för att säkerställa avståndet till skogen,

Vår förvaltning har nu också fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för Mästaren 10 dvs gamla Möbellagret där det ska kunna bli 3 flerfamiljshus i olika höjder. Planuppdraget innefattar åtminstone i utgångsläget  också Kilen och den trekantiga parkeringstomten mellan planområdet och Rosenfredsskolan, men om dom kommer att ingå i den färdiga planen avgörs av i vilken takt utredningar om trafiklösningar och parkeringar blir färdiga.

Vi har också avslagit ett par planbesked för bostäder i Gamla Köpstad. Det kommer säkerligen att byggas på dessa platser så småningom, men kommunen måste först ta fram ett övergripande planprogram för hela området södra Läjet/östra g:a Köpstad där man klarar ut gator och trafik, dagvattenlösningar med dammar osv innan vi kan ge besked på enstaka planområden.

På bygglovssidan var det den här gången få ärenden som är av allmänt intresse – vill du läsa om något speciellt kan du om c:a 10 dagar läsa hela protokollet här på kommunens hemsida – att det tar extra länge den här gången beror på att större delen av stadsbyggnadskontoret är på sin årliga studieresa i slutet av nästa vecka.