bn2015mindreDen här gången slog vi ett rekord för min del, 180 ärenden på ett och samma sammanträde har jag aldrig varit med om förut. Här tar jag bara upp dom som jag tror är av mera allmänt intresse.

En ganska stor sak är att vi nu godkänt de båda detaljplanerna för den nya järnvägssträckningen genom och under Varberg. Den ena planen är för de delar i norr och söder där järnvägen går ovan mark, inklusive stationsområdet, den andra hanterar den delen där tunneln går och den är formellt ett tillägg till alla befintliga planer som redan finns “ovan mark” dvs dom befintliga gamla planerna fortsätter att gälla. Normalt är det vi själva som antar detaljplaner men de här båda är så pass viktiga så dom godkänner vi istället och skickar till Kommunfullmäktige för slutligt antagande.

En detaljplan som nu går ut på samråd är den för TrönningeNäs 5:29 dvs den gamla travbanan norr om vägen. Här ska det finnas ett antal villatomter men en stor del av planen går ut på att ha områden som kan ta hand om dagvattnet i hela Trönningenäsområdet.

Vi har också yttrat oss över Fördjupad översiktsplan för Norra Kustområdet. Observera att vi har yttrat oss, det är inte vi i Byggnadsnämnden som står för översiktsplaneringen, det gör Kommunstyrelsen och dess förvaltning. Vi tycker väl i grunden att mycket är bra men har stora invändningar mot att förslaget, som vi ser det, kraftigt begränsar möjligheterna att pröva enstaka ny bebyggelse utanför planlagt område ” på rena landsbygden”. Här tycker vi att dom regler som finns i Plan- och Bygglagen mer än väl räcker. Vi har också invändningar av mera formell karaktär men dom tar vi internt.

En ansökan om planbesked på gamla prästgårdstomten vid Lindberga kyrka har fått ett positivt beslut. Det är församlingen som ser möjligheterna att åstadkomma en mindre “kyrkby” med marklägenheter eller liknande där prästgården nu ligger och det tycker vi verkar som en bra ide. Ett positivt planbesked innebär att vi är beredda att göra en detaljplan.

Vi har också godkänt ett planprogram för Caravan Club i Kärradal som vill kunna utöka sin verksamhet. Nu blir nästa steg att göra om detaljplanen.

Detaljplanen för Alunskiffern 1, dvs området närmast Västkustvägen vid infartsrondellen till bl a Breareds centrum, går nu ut på sin andra remissrunda s.k. granskning. Planen har många detaljändringar men omfattningen av byggnationen är densamma. Planen mötte mycket åsikter under samrådet och vi har försökt att ex vis genom mera omfattande skuggstudier åtminstone delvis bemöta dessa, reaktionerna handlar mycket om att ett redan etablerat område får ett annat område väster om sig med högre hus. Både vi och kommunstyrelsen anser att det går att bygga på ett bra sätt och att området är viktigt för att få fram nya bostäder i Varberg. Planerna innehåller dels ett vård- och omsorgsboende i 3 våningar med 54 platser men också c:a 168 vanliga lägenheter som del kommer att placeras i ett par våningar ovanpå delar av omsorgsboendet men framför allt i 2 punkthus (10 och 12 våningar) närmast Västkustvägen.

Vi har dessutom gett vår förvaltning i uppdrag att ta fram ett planprogram för Hunnestad.  Dels är det så att vi får många förfrågningar om att bygga nytt just i Hunnestad men framför allt är det så att VIVAB håller på med att planera en utbyggnad av kommunalt VA i området och då ser vi det viktigt att vi  ser på möjligheterna till ny byggnation samtidigt.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Igladammen 1, 3, 4 och 14. Det handlar om en ansökan om kvarteret mellan Kilen och idrottshallen i centrala Varberg. Här vill man bygga på de befintliga husen med ett par våningar så att man kan få 5-våningshus och självklart ett ganska stort antal nya bostäder. Vi har sagt ja till detta, men kommer sannolikt att i själva detaljplanearbetet även ta med den gamla Shellmackstomten i sydväst och det angränsande Kilen-kvarteret där det finns en gammal detaljplan som medger bostadsbyggnation som inte stämmer överens med kommunens uppfattning idag att området ska fortsätta vara en park. Missförstå mig nu inte, i Kilenkvarteret handlar det alltså i så fall om att ta bort möjligheten att bygga hus och inget annat.

På bygglovssidan är det som vanligt inte så många ärenden som berör en större allmänhet utan bara den sökande och de närmaste grannarna. Ett par ärenden av mera allmänt intresse kan vara dessa:

Ett kan vara att vi nu gett ett tidsbegränsat lov i 5 år på Trönninge 7:5. Det handlar om nybyggnad av 15 elevbostäder för Ridgymnasiet på norra sidan av Klastorpsvägen mitt emot Gröningagården.

Vad gäller ombyggnaden av Rådhuset har nämnden sagt ok men delegerat till vår förvaltning att ge bygglovet när en ren “teknikalitet” är utklarad. Detta innebär att vi säger ja till ombyggnaden men eftersom det ännu inte finns “papper” på hur man löser parkeringen kunde vi inte ge det slutliga lovet. Det här gäller alla fastigheter i centrala stan som nästan aldrig (av förklarliga skäl) kan lösa parkeringen på den egna tomten – då måste man antingen göra en s.k. parkeringsavlösen dvs att man betalar till kommunen för en lösning någon annanstans i centrum ex vis i ett parkeringshus eller kan visa ett servitut på en grannfastighet för p-platser.

Ombyggnaden som sådan anser vi vara acceptabel – de enda förändringarna på fasaden mot gatan blir att man sänker ner den stora entredörren till gatuplanet precis som ex vis Sparbanken och Stadshotellet gjort sedan länge och att två av fönstren görs om till dörrar med samma utseende med en liten trappa utanför -detta är nödvändigt av bl a utrymningsskäl. En ledamot ville ha en återremiss för ett annat alternativ men jag kan inte för mitt liv se att en hydraulisk handikapphiss mitt framför den nuvarande dörren på utsidan skulle påverka fasaden mindre än en lösning där allt sådan finns på insidan.

Vi har också gett bygglov för två nya vindkraftverk på Tvååker 7:2 – det handlar om att Varbergs Energi ska ersätta den gamla raden med 7 mindre vindkraftverk med 2 nya större i mitten av det gamla området.

Justeringen av protokollet görs om en vecka och efter det kan du sedan hitta det på kommunens hemsida – jag vet att vår förvaltning har tekniskt krångel med kommunens ärendehanteringssystem just nu så det kan ta någon dag extra.