bn2015mindreSom vanligt hade vi några ärenden som är av mera allmänt intresse:

En gång varje år ska vi föreslå objekt som kan komma ifråga för att få ett diplom för god byggnadsvård. Observera det är i inte vi som fattar beslutet – det gör Länsmuseet och det är bara ett par objekt i hela Halland som får diplom varje år. Våra förslag i år är att ägarna till Kungsäter-Rud 1:10  respektive Trönninge 14:4 borde komma i fråga för ett sådant diplom.

En annan fråga som säkert intresserar många är att vi nu antagit “Riktlinjer för prövning av tidsbegränsade uteserveringar“. Detta är ett komplement till de riktlinjer vi tog förra våren – båda alternativen finns alltså. Skillnaden är att de riktlinjer vi antog i april förra året handlar om vad man kan göra utan att söka bygglov och den sortens uteserveringar kan man i fortsättningen ha hela året – man behöver alltså inte som hittills ta bort dom på vintern. För dom flesta kiosker, cafeer, pizzerior osv är det säkert dessa som kommer i fråga. Den kvarstående frågan har gällt ett antal större restauranger som tycker dom har behov av en mera “instängd” uteservering för att förlänga säsongen.

På den frågan har jag varje möte jag varit med på svarat att det riktlinjerna handlar om är vad man kan göra på egen hand utan bygglov – sedan kan Byggnadsnämnden aldrig hindra någon från att söka bygglov för något annat. Vad vi nu egentligen gjort är att sätta på papper vad vi kan tänka oss att ge ett tidsgränsat bygglov för, förutom de möjligheter förra årets riktlinjer redan ger. Detta ger dom restauranger som behöver detta en möjlighet att ha en mera inglasad och taktäckt uteservering under sommarhalvåret men dom får vara beredda att precis som nu ta bort den varje höst, detta eftersom vi inte kan tillåta permanenta “tillbyggnader” ute på gatan. Observera att det alltid handlat om de uteserveringar som ligger allmän plats (gata), de som har serveringen på den egna tomten har aldrig berörts – där har man självklart helt andra möjligheter att ha en permanent byggnad. För någon månad sedan kunde vi läsa att krögarna var nöjda med förslaget och det borde dom vara eftersom det i stort är deras eget förslag vi nu antagit.

Vi gick också igenom vår tidplan för planärenden. Detta kan låta lite abstrakt men är rejält viktigt. Detta innebär att vi en gång i halvåret går igenom alla planärenden vi har på gång i kommunen för flera år framåt och stämmer av hur dom ligger tidsmässigt. För 2016 har vi i Byggnadsnämnden satt upp ett mål för oss själva att vi ska anta detaljplaner för mer än 700 nya bostäder under året och det ser ut som vi klarar detta. Det skulle i så fall bli den särklassigt högsta siffran på mycket länge vilket är viktigt för kommunen. Det är också viktigt att komma ihåg att detta sedan också ska byggas – vad vi pratar om är det vi har kontroll över dvs antagna detaljplaner som ger en möjlighet att bygga.

De enskilda planärendena var den här månaden ganska få:

Detaljplanen för Tvååker 12:66 går nu ut på ny utställning. Detta är ett “evighetsärende” som nu kanske äntligen blir färdigt. Det handlar om en ny brandstation I Tvååker men det som ställt till det är att man också i samma plan ska lösa en större dagvattendamm för det kommande “Stenenområdet” på andra sidan vägen. Denna damm har ställt till mycket  problem – i förra utställningsförslaget låg den nere vid Tvååkers Kanal men där visade det sig finnas för mycket fornminnen i marken,  nu har man ett nytt läge “söder” om idrottsplatsen och den gård som ligger på andra sidan vägen.

En detaljplan för Getterön 2:155 har vi däremot beslutat att avsluta till stor del på grund av länsstyrelsens yttrande i samrådet. Den här planen har vi fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra som ett led i en överenskommelse för att få bort ett par äldre stugor som enligt kommunen ligger olämpligt nere vid stranden utanför campingplatsen på Getterön och få till nya tomter för dessa. Länsstyrelsen har flera skäl emot: man är inte beredd att släppa strandskyddet, området har en översvämningsrisk och det blir för stora inskränkningar i riksintressen. Som vi ser det finns det bara en väg att gå och det är att avsluta ärendet trots uppdraget från Ks.

Å andra sidan har vi nu gett positivt planbesked till en ny detaljplan för Kvarnliden 9. Tanken är att Varbergs Bostads AB ska bygga 55-60 speciella små ungdomslägenheter för ungdomar under 25 år. I och med detta kommer man att ex vis göra avkall på behovet av p-platser och en del annat som man inte kan göra på samma sätt i “vanlig” byggnation. Kvarnliden är den trekantiga parkeringen mellan gamla Europamöbler (där vi också håller på att ändra detaljplanen) och Rosenfredsskolan.

Bland byggloven finns det också ett par ärenden värda att nämna:

Lindberg 3:13 har vi sagt nej till en lite speciell ansökan om förhandsbesked för 20 lägenheter. Det handlar om att kyrkan vill riva den gamla prästgården vid Lindbergs kyrka och på området bygga ungefär 20 nya lägenheter. Ett förhandsbesked innebär att vi i praktiken lovar att vi är beredda att ge ett bygglov längre fram och det kan vi enligt vår förvaltning inte göra utan att utreda ett antal saker först och för det behövs en planläggning. Svaret blir alltså ett nej till förhandsbesked eftersom det krävs planläggning först. Personligen tycker jag iden om en “kyrkbybyggnation” vid kyrkan är jättebra och hoppas verkligen att församlingen bestämmer sig för att lämna in en sådan ansökan om planbesked.

Getterön 2:18 vid flygfältet gör man ett nytt försök med tidsbegränsat lov för ett antal ställplatser för husbilar på det gamla körskoleövningsområdet. Det förra bygglovet vi gav för samma sak upphävdes av länsstyrelsen på grund av att det enligt dom inte var tillräckligt motiverat varför det måste vara tidsbegränsat och inte ett permanent lov. För mig är det ganska självklart varför det måste vara tidsbegränsat – det beror på osäkerheten runt framtiden för flygfältet och marken runt detta. Det ironiska i sammanhanget är ju att den osäkerheten till stor del på beror på att länsstyrelsen själv sa nej till en asfaltering av landningsbanan.

Som vanligt kan du om någon vecka läsa hela protokollet på kommunens webbplats när förvaltningen lagt ut det efter att det justerats.