På dagens sammanträde i Byggnadsnämnden har vi bland annat beslutat följande som kan vara av allmänt intresse:

Vi har bland annat dragit igång en översyn av riktlinjerna för uteserveringarna i centrum – de riktlinjer vi har är ett antal år gamla och det behövs nya som är mera up-to-date. Riktlinjerna ska tas fram i god tid inför nästa säsong och tillsammans med Hamn- och Gatuförvaltningen  och restaurangägarna.

V har också nu tagit det första beslutet inför detaljplanehanteringen av järnvägstunneln under staden i et s.k. planbesked. Den nya sträckningen av järnvägen kommer att totalt kräva 6st. olika detaljplaner.

En ny detaljplan för del 2 av området norr om Pilgatan i Trönninge kommer nu att gå ut på samråd. Området ligger omedelbart öster om det område som redan planlagts för bl a 2 förskolor och där schaktningen redan börjat.

Vi har dessutom beslutat att se över de gamla detaljplanerna i Tvååkers samhälle – syftet är att ge större flexibilitet för att kunna utnyttja de befintliga tomterna och husen bättre(större byggrätter och flera lägenheter per tomt).

En annan ny detaljplan som nu går ut på samråd är den som ska möjliggöra byggnation av två vånings flerfamiljshus väster om distriktssköterskemottagningen (gamla banken) vid Rolfstorps Handelsförening.

Ytterligare en ny detaljplan som går ut  på samråd är den för Vindragaren 5 och 22 vid Bryggaregatan där det är tänkt att inrymmas 2 flerbostadshus, ett ute vid gatan och ett inne i kvarteret. Precis som andra förtätningsprojekt i centrala Varberg kommer detta säkert att väcka en viss debatt.

Ett bygglovsärende som kan vara av intresse med tanke på tidigare tidningsartiklar, är ett bygglov för sammanlagt c:a 18 parkeringsplatser på tomtmark som vi gett bygglov till för skoaffären på Lugnet. Detta som ersättning för de som försvinner när gatukontoret bygger om gatan.

Vi har också gett bygglov för en försäljningshall för fordon i anslutning till den nya husbilsförsäljningen vid Gunnestorp.

……………………

En ganska stor del av sammanträdet ägnade vi åt att gå igenom den totala mängden planärenden i kommunen i samband med att vi efter sommaren fått ta över hela ansvaret för detaljplaneprocessen. Framför allt handlar det om att få ett totalgrepp på de ärenden som vi inte redan sedan tidigare har fått som ett konkret planuppdrag. Vi måste alltså fått ordentligt grepp även om de ärenden som inte kommit så långt dvs som är på ansöknings- eller programstadiet som inte tidigare varit vårt ansvar.

……………………

Som vanligt hade vi dessutom ett antal ”vanliga” bygglovsärenden och liknande som mest bara berör sökanden själv och de närmaste grannarna – vill du veta mer om dessa kan du hitta hela protokollet här på kommunens hemsida när det är justerar om c:a en vecka.