Byggnadsnämnden Varberg 20170831
På augustisammanträdet brukar det inte finnas några planärenden färdiga för samråd eller granskningsbeslut pga av att det ligger direkt efter semestrarna och så var det nu också.

Vi ägnade en dryg timme åt att gå igenom programförslaget för Västerport. Både vi, KsAu och säkert partigrupperna kommer nu att diskutera det här och sedan är det tänkt att vi ska skicka ut förslaget för det stora samrådet nästa sammanträde och då kommer alla att ha möjlighet att tycka till – det kommer att bli intressant eftersom det funnits mängder av kloka åsikter under de tidigare diskussionerna.

Vi hanterade också ett par nya planbesked – ett av dessa gäller Lubben 1 och 12. Det handlar om de 2 första fastigheterna längs Falkenbergsgatan mitt emot idrottshallen på södra sidan av Danska vägen. Ansökan handlar om att ersätta de befintliga båda husen med ett sammanhängande 4-våningshus (ev 5 våningar i ena änden). Vi bedömer att omgivande hus är av den här typen av lite längre hus så vi sa ja – det innebär inte att den färdiga detaljplanen blir som ansökan- det får ge sig när planen görs och det är tänkt att börja 2020.

Ett annat planbesked som vi sa ja till var för Stocken 2:4 i Stråvalla. Det handlar om att fortsätta det befintliga Stockakullaomådet med ytterligare tomter öster om det befintliga i ett område som ligger nästan vid kommungränsen mot Löftaå. Totalt i området kan det kanske bli 40-50 ytterligare tomter om även grannfastigheten kommer med i planen.

En tredje ansökan om planbesked sa vi däremot nej till. Det gäller Packmästaren 14 och 15 där man också vill ersätta 2 befintliga hus med ett större och högre. De här båda tomterna ligger vid Egnahemsgatan i raden omedelbart bakom den sista raden av de s.k. Järnvägshusen längs Thulegatan. Vi bedömer att den föreslagna byggnationen skulle avvika för mycket från resten av området som kommunen vill behålla karaktären i.

Som vanligt hade vi ett stort antal bygglovsärenden men det är bara ett par jag bedömer är att allmänt intresse:

Vi har för vår del sagt ok till en byggnation på Stånghammaren 2 i Nedregårdsområdet (öster om Nilsson Groups fastighet. Det handlar om lokaler för en inspelningsstudio och lokaler för utbildning som idag bedrivs i Valen. Observera att grannarna inte är hörda – det är därför jag skriver “för vår del” – skulle grannarna ha avvikande åsikter tar inte vår förvaltning ärendet på delegation utan då kommer det tillbaka för avgörande hos oss i nämnden. Förhoppningen med att göra så är att ärendet ska kunna komma fortare till avslut.

Värö Skogscell har idag två tidsbegränsade bygglov för upplag av virke utanför själva industriområdet. Dessa fick man i samband det ny fabriksbygget när leveranserna fortsatte men fabriken stod still ganska länge och då räckte inte det egna området för att lagra allt virke. Det yttre området, mitt emot 90-graderskurvan där man svänger in till fabriken, har fått ett förlängt tidsbegränsat lov i ytterligare 5 år – det bedömer vi som ganska okontroversiellt till sin placering. Det andra, västra upplaget, snett över industrispåret vid virkesmätningen har det funnits mera åsikter om och där är lovet bara förlängt till januari så att man får bort det.

Det blir en kort rapport den här gången – vi hade 73 ärenden på listan men de flesta berör egentligen bara sökanden och grannarna – dessa tar jag inte upp här.

Den här gången förlorar vi några dagar i protokollskrivandet eftersom det kolliderar med Stadsbyggnadskontorets årliga studieresa – därför kommer det den här gången att ta närmare 14 dagar innan du kan hitta det justerade protokollet här på kommunens webbplats.

Byggnadsnämndens protokoll