bn2015mindreÄven den här gången hade vi några ärenden som kan intressera en större allmänhet:

Vi inledde sammanträdet med en rejäl genomgång av de s.k. Stadsutvecklingsprojekten dvs Tunneln, Hamnflytten och Västerportsområdet av de tre projektledarna. I dagsläget är det bara tunneln som är Byggnadsnämndens område men vi berörs självfallet i hög grad för framtiden av alla tre och det är därför viktigt att vi vet vad som pågår och vi fick en jättebra information om detta.

Nästa ärende var sedan de båda detaljplanerna för tunnelbygget som nu går ut på granskning. Vi samordnar hela tiden våra planer med trafikverkets järnvägsplan som hanterar själva järnvägsbygget och båda kommer att ställas ut samtidigt nu i april i bl a Komedianten (se annonser). För vår del är det två detaljplaner: en för de områden i norr och söder där järnvägen går i dagen och en för själva tunneldelen på mitten.

Vi har för vår del också sagt ja till två stycken tillfälliga virkesupplag på Värö-Backa 8:4 resp. Lahall 2:13. Det handlar om att Värö Skogscell tillfälligt behöver större ytor att lagra virke på under ombyggnaden i sommar och en tid efter detta eftersom man inte kan lagra allt inne på sitt område när bygget pågår. Jag skriver för vår del eftersom man också behöver ett tillstånd från Miljö och Hälsa som hanteras separat.

Det på ett sätt i särklass största ärendet den här gången är att vi nu gett vår förvaltning i uppdrag att ta fram ett planprogram för området Östra Träslövsläge – Gamla Köpstad. Det här programmet ska vara färdigt om ett år och omfattar hela området mellan gamla E6 och nuvarande bebyggelse hela vägen ner förbi Gamla Köpstad. Observera att detta är ett övergripande program, nästa steg blir sedan att göra ett antal olika detaljplaner inom området. I utgångsläget är det tänkt att inrymmas c:a 2.200 nya bostäder i högst varierad bebyggelse, om det blir så i slutändan får planarbetet utvisa.

Vi har också gett ett positivt planbesked för Tvååker-Ås 1:103. Det handlar om att affären i Träslövsläge tänker sig att flytta upp till rondellen vid g:a E6/Tångvägen där det idag ligger en handelsträdgård.

På bygglovssidan hanterade vi som alltid en mängd ärenden men få av dessa är av mera allmänt intresse:

Ett kan dock vara en ansökan om tillfälligt lov för elevbostäder för ridgymnasiet på Kvarnagården. Ansökan gällde att uppföra sådana direkt vid infarten till området som väl i första hand är tänk att på sikt kunna innehålla ett nytt stall eller motsvarande och detta sa vi nej till. Nämnden ser självfallet behovet av sådana bostäder när nu ridgymnasiet hyrt ut de bostäder för elever man redan hade till annat, men vi ser inte att den här platsen är lämplig. För vår del är vi dock öppna för att kunna ge ett sådant här lov men på en annan lämpligare plats.

Om någon vecka hittar du som vanligt hela protokollet på kommunens hemsida när det justerats.