bn2015mindrePå dagens sammanträde hanterade vi som vanligt ett antal ärenden som kan vara av allmänt intresse:

En detaljplan för hamnplanen i Bua går nu ut på samråd. I debatten har det framkommit mängder av åsikter, tyvärr ganska spretiga. Detta gör att vi svårligen kan tillfredsställa alla hur vi än gör. De frågor som framför allt berört många är storleken på byggnationen och placeringen av det grönområde som finns i dag och som på något sätt ska finnas kvar även fortsättningsvis. Under höstens samrådsmöten har det främst funnits 3 alternativ: dels ett där grönområdet finns kvar ungefär i nuvarande placering (bakom “marinan”), dels ett där grönområdet istället ligger där nuvarande marinabyggnad med restaurang och secondhandförsäljning ligger och så det alternativ som vi nu skickar ut på samråd där en måttlig byggnation ligger i “innerkant” hela vägen medan grönområdet på motsvarande sätt går hela vägen framför denna byggnation mot hamnplan till. Det alternativet ger antagligen bäst tillgänglighet till grönområdet, samtidigt som det ger bättre förutsättningar att lösa höjdfrågorna i förhållande till framtidens vattennivå för bostäderna. Det ska bli spännande att se vad samrådet ger.

En ny detaljplan för Torpa-Kärra 6:145 och en rad andra fastighetsbeteckningar går nu också ut på samråd. Planen ger framför allt byggrätt för ett hotellbygge där nuvarande Fridas restaurang ligger men innehåller också ett par obebyggda bostadstomter inne bland den befintliga byggnationen öster om Fridas.

Vi har nu också gett positivt planbesked för ett nytt vattentorn vid Telemasthöjden i Träslöv. Själva planarbetet börjar i princip omedelbart – behovet av ett nytt vattentorn i Varberg är stort och en förutsättning för nybyggnation inte bara i själva stan utan också i angränsande orter som man kanske inte direkt tänker sig berörs. Ett exempel kan vara Tofta där ett bättre vattentryck är en förutsättning för att man ska kunna bygga ut det kommunala VA:t och göra nya tomter.

En annan intressant detaljplan som också går ut på samråd är den för Apelvikens strand. Planen “stramar upp” Tångkörarvägen och parkeringar längs stranden och möjliggör en förlängning av “strandpromenaden” hela vägen förbi Apelviken. Den ger också lite större byggrätter för de befintliga kioskerna och restaurangerna men dessutom ny byggrätt för dels ett “surfcenter” vid den nuvarande surfarparkeringen och dels nya byggrätter för verksamheter i framkant av den parkering som idag finns mitt i området mellan järnvägen och Tångkörarvägen. Jag misstänker att även denna plan kommer att generera många åsikter.

Detaljplanen för Alunskiffern 1 skrev jag om redan förra sammanträdet. Samrådsbeslutet för denna plan fick vi ta om nu igen eftersom vi upptäckt en brist i bullerbestämmelserna som vi ansåg var bäst att rätta till innan vi skickade ut planen så att remissinstanserna slipper påpeka detta i samrådet.  Byggnationens omfattning är exakt den samma – det är bara planbestämmelserna som ändrats lite.

På bygglovssidan är det som vanligt färre ärenden som berör en större allmänhet men det finns ett par:

Ett är att vi för vår del sagt ok till ett 5-årigt tidsbegränsat bygglov för ett antal ställplatser för husbilar vid “vändplatsen” på piren väster om båtklubbens lokaler i Läjets småbåtshamn. Frågan går nu ut för samrådshörande av grannar och liknande.

Ett annat är att vi också gett ett tidsbegränsat bygglov i 5 år för ändrad användning från skola till gruppbostad för Skedeskamma 1:11 dvs Karl-Gustav gamla skola. För byggnadsnämndens del tycker jag denna fråga är enkel – våra bygglov handlar bara om byggnaden som sådan och om den ska användas till ex vis gruppbostad, kontor, industri osv. Bygglovet handlar inte om vem som ska vara hyresgäst varken i en bostad eller i en kontorslokal.