På dagens sammanträde beslöt vi bl a följande som kan vara av allmänt intresse:

En ny och mycket efterlängtad detaljplan för Ankarskolan och den angränsande idrottsplatsen är nu utskickad på samråd – tidplanen är tajt så vi får hoppas det flyter på – i nämnden hade vl bl a en diskussion om den tänkta platsen för den nya idrottsanläggningen har tillräckligt med plats men vi kom fram till att att vi skickar ut planen som den ser ut nu för att inte fördröja så får vi se vad Kultur- och Fritidsnämnden anser under samrådet. En ny “Ankarvall” behövs eftersom man bygger den nya skolan på den gamla planen.

Vi har också för vår del godkänt en detaljplan i Bua väster om nuvarande butikscentrumet som möjliggör både ett punkthus och lägre hus för bostäder i ett område som borde vara attraktivt för många. Planen kommer förhoppningsvis att antas inom kort av Kommunstyrelsen.

En detaljplan för vid Sönnermarksvägen i Träslövsläge (precis väster om kyrkan) som möjliggör ett antal mindre radhus och villor är också nu beslutad att gå ut på samråd.

Som facknämnd har vi nu också yttrat oss över förslaget till hastighetsplan som Hamn- och Gatuförvaltningen tagit fram. Planen försöker att ta en helhetsbild på vilka hastighetsgränser vi ska ha runt om i kommunen på de gator och vägar kommunen har hand om. I förslaget laborerar man i huvudsak med hastigheterna 30 km inne i bostadsområden och i stadskärnan, 40 km på de lite större gatorna och 60 eller 80 på matarlederna. Förutom ett par förslag till detaljändringar slog vi fast att man måste ha en tydligare skillnad i hastighet mellan de större leder vi vill att trafiken ska ta och de gator vi inte vill ha genomfartstrafik på.

En detaljplan som jag också tror kommer att väcka åsikter tror jag är den som vi nu skickat ut på samråd som berör ett område norr om Pilgatan (vägen mellan Trönninge och Lindhovsrondellen) i Trönninge. Planen som sådan är knappast det minsta kontroversiell, men innehållet kan väcka lite diskussion eftersom man tänker sig två förskolor med totalt 12 avdelningar på samma ställe.

Detaljplanen för Lagmannen 18 är nu ute på det som numera heter granskning. Planen handlar om att man “bygger igen” envåningsdelen av gamla posten vid Kungsgatan mellan det s.k. posthuset och det angränsande kvarteret med ett hus som är lika högt som posthuset dvs 5 våningar.

Den här månaden har vi också gett ett positivt förhandsbesked till att man bygger om bostadshuset på “Astrid på Skäret” och en strandskyddsdispens för samma område – förra månadens ansökan innehöll också sådant som inte går att hantera utan en eventuell planändring, men nu hade man “tagit mer” omfattningen på ansökan till sådan som går att hantera i nuvarande plan.

Förutom dessa ärenden har vi som vanligt hanterat ett antal bygglov på enskilda villor och fritidshus och liknande men dessa ärenden är knappast av allmänt intresse och redovisas inte här – vill du läsa mera hittar du hela protokollet här på kommunens hemsida om någon vecka när det är färdigskrivet (detta tar faktiskt flera dar) och justerat.