katbyggIgår hade vi det första sammanträdet med den nyvalda Byggnadsnämnden som skall sitta under 2015-18.  Eftersom vi har 7 nya den här perioden ägnades ganska mycket tid åt extra information och frågor kring procedurer – detta är helt naturligt. I och med detta blev också det första sammanträdet långt – vi började kl.08.30 och avslutade inte innan kl.16.00 på eftermiddagen. Vi kommer att ha en speciell utbildningsdag innan nästa sammanträde och då brukar mycket klarna för de nya, samtidigt som vi som varit med innan får en nyttig påminnelse om de nyheter som alltid kommer – ex vis har Plan- och Bygglagen ändrats senast nu vid nyår vad gäller hur vi ska hantera detaljplaner.

Några av våra ärenden den här gången:

Vi föreslog bl a ombyggnaderna för museet på fästningen till Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård – det är väl på gränsen att ett sådant projekt överhuvudtaget ska vara med men vi anser att resultatet blev så bra att det är rätt att åtminstone föreslå det.

Vi har också gett ett positivt förhandsbesked för Adjunkten 6. Detta handlar om att Varbergs Bostad tänker sig att bygga över 100 nya lägenheter på de nuvarande parkeringsområdena mellan Västkustvägen och södra delen av Sörse – man ska också ta med den tomt för en kyrka närmare Apelvikshöjd som aldrig utnyttjats. Detaljplanearbetet startar näst år.

Vi har också gett ett positivt planbesked på fastigheten Almeberg 20 men själva detaljplanearbetet startat inte innan 2017. Omfattningen av den tänka byggnationen är här ganska osäker – mycket av detta kommer att studeras i planskedet eftersom det kan vara känsligt hur mycket byggnation området tål. Ett planbesked säger inget om omfattningen på byggnationen – bara att kommuner anser det ok att påbörjas ett planarbete av något slag.

En ny stor detaljplan för Brunnsberg längs Gödestadvägen kommer nu att gå ut på samråd. Även här handlar det om Varbergs Bostad som ska bygga ett antal nya hyreshus längs Gödestadvägen och längst i öster också en ny förskola med 6-8 avdelningar. Som det är tänkt just nu kommer området att ge c:a 180 nya lägenheter men den exakta omfattningen påverkas självfallet av de remisser som kommer in under samråd och granskning.

Derome har också fått ett positivt planbesked på fastigheterna Träslöv 9:5, 9:8 och 10:20. Vi har ju precis gjort en detaljplan för det s.k. Arboretumorådet vid Prästakullen som inte börjat byggas än och detta nya område är tänkt att bli en framtida “förlängning” söderut längs Österleden på västra sidan om leden.

Ett bygglov som kan vara av allmänt intresse är den nya Fästningsterrassen där vi sagt ok för vår del och gett våra tjänstemän delegation på att ge lovet efter det att Fastighetsverket och Kulturmiljö Halland sagt sitt. Det rör sig nu inte längre om en tvåvåningsbyggnad utan  en lägre envåningbyggnad med terrass på taket – byggnaden kommer heller inte att vara vinterbonad vilket innebär att det inte är aktuellt med en restaurang året runt längre – kalkylerna för detta går inte att få ihop – det blir helt enkelt för dyrt för att någon hyresgäst ska kunna klara hyran.

Detta är som vanligt bara ett litet utdrag ur de sammanlagt 72 ärenden vi hanterade den här gången. Hela protokollet kommer att justeras nästa fredag och läggs därefter upp här på kommunens hemsida.

(OBS att bilden fortfarande är på den gamla nämnden – den nya är inte fotograferad ännu).