På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande:

Vi inledde sammanträdet med att ha en liten workshop om framtidens torg och kyrkplan i centrum tillsammans med Stefan Eglinger och Liv Sonntag från Hamn- och Gatuförvaltningen som just nu arbetar med detta.

Vår förvaltning fick också i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för utserveringarna i centrum. De gamla riktlinjerna är c:a 10 år gamla vi behöver nya som anpassas till dagens krav och nya tekniska lösningar som inte fanns i sinnevärlden när de förra antogs.

En ny detaljplan för del av Duveslätt (några markägare på de öppna markerna runt bl a Espeviksgården har gått samman) ska nu ut på samråd. Planen är tänkt att ge c:a 60 nya tomter för åretruntboende. Detta är en del av det område som pekats ut för framtida utbyggnad i området mellan Duveslätt och Kärradal.

Vi har också yttrat oss positivt om ett programförslag som ger ett mindre antal nya tomter i norra delen av Kärradal (upp mot Espeviksvägen). Observera att detta rör sig om ett program – själva detaljplanen kommer sedan som steg två.

En detaljplan för Kasematten 7 är för vår del nu färdig och vi överlämnar den till Kommunstyrelsen för antagande. Det handlar om att bygga på  fyra hus på östra sidan av Krabbes väg med ytterligare 3 våningsplan. En ganska stor grupp har haft åsikter om planen, framför allt på de nya hushöjderna, men vi har trots detta bedömt att åtgärden är rimlig. Det finns ju en allmän inriktning i kommunen att se positivt på möjligheter till förtätning och vi bedömer att detta är ett sådant område.

Detaljplanen för Lagmannen 18 dvs gamla posten är nu på samma sätt också färdig för vår del. Här handlar det om att “bygga igen hålet” mellan det befintliga kvarteret och det s.k. posthuset där det idag bara finns en enplansbyggnad.

V i har också lämnat ett positivt planbesked (dvs ok till att planläggning kan börja) på Träslöv 8:139 – en fastighet som åtminstone dom som är lika gamla som jag fortfarande kallar Leif Eliassons bil även om det var längesedan byggnaden inrymde en bilhandel.

En ny variant på detaljplan för Träbearbetningsmuseet i Åsby går nu ut på utställning. De tidigare diskussionerna har handlat om den tänkta vandrarhemsverksamheten i gamla Prästgården i jämte museet. Prästgården har nu utgått ur detaljplanen dvs man ändrar inte verksamheten till vandrarhem längre. Detta borde tillfredsställa de grannar i området som tidigare haft åsikter.

Den stora andelen ärenden på varje sammanträde är bygglovsärenden och inte detaljplaner. Jag bedömer dock att dessa sällan har ett mera allmänt intresse – de berör i regel bara den sökande själv och kanske de närmaste grannarna.

Ett bygglov av mera ovanligt slag är dock en lekstuga i det större formatet som Hamn- och Gata ska placera på den nya lekplatsen i societetsparken. Det handlar om ett totalt c:a 6,5 meter högt “spökhus” med inbyggda rutschkanor.

Det ärende som av någon anledning var i särklass mest intressant (media stod på kö efteråt) var dock campingstugorna på gamla leklandet i Himle. På området finns sedan tidigare bygglov för sammanlagt 20 stugor men på senare tid har det kommit dit ytterligare 25 stugor utan bygglov. Ägaren har nu i efterskott sökt bygglov för dessa. Reglerna är i sådana fall att vi ska pröva ansökan i efterhand precis på samma sätt som om den lämnats in före bygget. Däremot finns också möjligheten eller skyldigheten (beroende på om gamla eller nya Plan- och Bygglagen gäller) att ta ut en straffavgift för att man byggt utan bygglov.

I det här fallet har vi gett ett tidsbegränsat bygglov t om september 2014 för de 25 stugorna. Vi valde ett tillfälligt lov eftersom det idag är osäkert hur den långsiktiga användningen av området blir. Samtidigt tar vi ut en s.k. byggnadsavgift (straffavgift) på 4 ggr bygglovsavgiften (det högsta vi kan ta enligt gamla PBL som gäller i det här fallet.

Detta var som sagt bara några av våra 66 ärenden det här sammanträdet – är du intresserad av hela protokollet kommer det att läggas upp här på kommunens hemsida om en vecka när det är justerat.