På gårdagens heldagssammanträde hanterade vi bland annat följande:

Ett av besluten var att utöka antalet tjänster både på bygglovssidan och på lantmäteriet för att kunna svara upp mot den ständigt ökande efterfrågan

Vi gav också vår förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag till gestaltningsprogram för Birger Svenssons väg. Området längs denna gata kommer de närmsta åren säkerligen att gradvis övergå från industriområde till att allt mera bli en del av staden med en blandning av bostäder, handel, kontor och viss industri och då är det viktigt för oss att ta ett helhetsgrepp på hur denna förändring ska gå till, så att det vi bygger idag kommer att fungera även i framtiden vid den “nya” Birger Svensson väg.

Den detaljplan för kv. Atle (vid Trädlyckevägen öster om kyrkogården) som har varit på gång ett bra tag är nu också äntligen antagen. Planen ger möjlighet att uppföra 3 flerfamiljshus, 5-6 våningar höga.

En annan detaljplan vi nu också antagit är den för Guttaredshöjden i Bua. Denna plan ger möjlighet att bygga drygt 30 lägenheter i ett högre hus och några parhus på höjden väster om Värö Center.

Vi har också gett positivt planbesked (dvs sagt ok till att detaljplanering får starta) för fastigheten Tändstiftet 1 (gamla kontrollhudar vid Värnamovägen).

En detaljplan för Munkagård 1:57 i Tvååker går nu ut på samråd. Denna plan är tänkt att innehålla c:a 60 lägenheter i par- och radhus.

Ett planprogram (översiktligt program som sedan ger stöd för etappvis detaljplanering) för södra Trönninge går nu ut på samråd. Programområdet är hela det öppna området mellan nuvarande Trönninge samhälle och Himleån och innehåller uppemot 900 bostäder i diverse upplåtelseformer men också en plats för den nya Trönningeskolan och en förlängning av Österleden mellan Himleån och Lindhov.

När vi hanterade ett planbesked på Gunnestorp 5:7 hände något jag aldrig varit med om trots drygt 20 år i Byggnadsnämnden. Vi i majoriteten var positiva medan oppositionen sa nej – så långt inget konstigt. Inför mötet visste vi att 2 borgerliga ledamöter inte kunde vara med och att en av våra ersättare var jävig i just det här ärendet, men det var heller inget problem eftersom vi har tre ersättare. Det enda som skulle hända var alltså att vår ersättare gick ur rummet under det här ärendet vilket ju inte påverkar majoriteten. Problemet var istället att ytterligare en av våra borgerliga ledamöter hörde av sig omedelbart före mötet och förklarade att han pga av magsjuka inte kunde delta. Detta innebar att vår sista ersättare (som var jävig i det här ärendet) fick gå in som ordinarie under hela sammanträdet.  När det sedan blev dags för det här ärendet och det begärdes votering fick en av de socialdemokratiska ersättarna gå in för vår jävige ledamot eftersom våra ersättare “var slut” och detta innebar att majoritetens uppfattning förlorade med 5-6. Det enda ärendet (av 84 på ärendelistan) där vi inte är överens inträffar detta!

Personligen hoppas jag att sökanden kommer in på nytt med ett modifierat förslag som vi så fall kan ta upp på nytt och då finns det med stor säkerhet en majoritet som är positiv.

Vi håller också (tillsammans med Hamn – och Gata) på med att ta fram nya riktlinjer för hur uteserveringarna i centrala stan ska se ut – de riktlinjer vi har nu är c:a 10 år gamla och inte längre up-to-date. I förra veckan hade man en workshop  tillsammans med krögarföreningen i centrum och detta ska leda till ett förslag till nya riktlinjer framåt nyår som fungerar både för kommunen och krögarna.

En ansökan om förlängt tillfälligt bygglov för den ljusreklamskylt som i några år nu stått vid väg 153 vid Åttabroinfarten till stan återremitterade vi. Vi vill, innan vi förlänger bygglovet, se att skylten uppfyller de rekommendationer som trafikverket satt upp för ljusstyrka ock liknande, eftersom en del kommuninnevånare reagerat på ljusstyrkan framför allt när det är mörkt.

En annan förlängning av ett tillfälligt bygglov återemitterades också. Det handlar om de campingstugor vid Fun City som numera hyrs av migrationsverket. Anledningen till att campingstugorna finns här är självfallet kopplingen till den tidigare fritidsverksamheten i området. Vi vill nu se mera konkreta planer till att man startar upp sådan verksamhet igen innan vi förlänger bygglovet utöver det år som finns kvar på det gamla.

Detta är som vanligt bara några av ärendena vi hanterade – vill du läsa hela protokollet hittar du det här på kommunens hemsida om någon vecka när det är justerat.