På dagens sammanträde hade vi som vanligt ett antal ärenden av mera allmännt intresse:

Bl a har vi gett rivningslov för byggnaderna på Skäret – vi har tidigare avvaktat utredningen om en ev hamnflytt till Värö innan vi fattat beslut, men detta är ju numera avgjort. Flera av oss i nämnden har varit tveksamma till det här lovet men saken är ju egentligen avgjord för ett år sedan när kommunfullmäktige som ägare beslutade att ge planeringskontoret i uppdrag att riva.

Vi har också gett bygglov till permanentningen av Stadts “uteservering”. Det handlar dock om en annan utformning än det som hittills tagits bort varje höst. Även detta ärende är egentligen avgjort tidigare när kommunen antog den detaljplaneändring som gjorts speciellt för att möjliggöra just denna tillbyggand.

Vi har dessutom gett bygglov till en utökning av campingen vid Ringhals – det handlar dock om en del av det område som man sökt lov på. Det finns en del av den tänkta campingen som ligger utanför planlagt område – denna del är inte med i dagens lov.

Ett annat ärende som diskuterats en del i tidningarna är den nya ungdomsgården i gamla Bertilssons bageris lokaler. Ansökan har modifierats så att de lokaler man numera tänker använda är den del av byggnaden som vetter mot Tångvägen (bl a den gamla brödbutiken). Detta anser nämnder vara en bättre lösning och har gett förhandsbesked för denna användning.

En detaljplan vi nu antagit är den för Fläkten 6 och 7.  Denna ger Bildepoten bättre möjligheter att effektivt utnyttja sin tomt.

En annan detaljplan för Guttaredshöjden i Bua dvs tomten mellan Värö Center och vägen upp mot kyrkan och fotbollsplanen kommer nu att skickas ut på samråd. Planen ska möjliggöra ett antal nya lägen heter i både ett punkthus på 6-7 våningar och några radhus eller motsvarande.

Detaljplanen för etapp 6 på Göingagården dvs den gamla äppelodlingen upp mot Himleån är nu också färdig för vår del dvs vi har godkännt den och skickat den till kommunstyrelsen för antagande.

Vi hanterar ju också strandskyddsdispenser och en sådan är för Sittplats/Utomhusgym/Badramp i anslutning till Strandpromenaden neanför Apelvikens Camping.